Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

V podmienkovom súvetí utvorenom pomocou spojky si (ak, keby) platia presné pravidlá o používaní časov.

Pre vyjadrenie skutočnej podmienky, to znamená podmienky, na základe ktorej sa nejaká udalosť uskutoční, sa používa po spojke si prítomný čas (le présent). V takomto prípade prekladáme do slovenčiny si pomocou spojky ak alebo keď.

 

Si j´ai le temps, je lis beaucoup. – Ak mám čas, tak veľa čítam.

Si vous avez le temps, on ira danser. – Ak budete mať čas, pôjdeme si zatancovať.

Si vous avez le temps, venez me voir. – Ak máte (budete mať) čas, príďte ma pozrieť.

 

Všimnite si, že ak sa po spojke si použije prítomný čas, tak v hlavnej vete môžeme použiť jednoduchý budúci čas (le futur simple), prítomný čas (le présent), alebo rozkazovací spôsob (l´impératif).


 

  • si + prítomný čas + prítomný čas

 

Ak v podmienkovom súvetí použijeme prítomný čas, vyjadríme tak časovo neobmedzenú podmienku.

 

Si je suis malade, je ne reçois personne.

Ak/ Keď som chorý, nikoho nepríjmam. → Vždy/ stále/ zakaždým, keď som chorý...

 

Si j´ai le temps, je lis beaucoup.

Ak mám čas, tak veľa čítam. → Vždy/ stále/ zakaždým, keď mám čas...


Si je m´absente, je branche le répondeur téléphonique.

Ak/Keď nie som doma, nechám zapnutý odkazovač.


S´il pleut, je reste à la maison.

Keď/Ak prší, ostávam doma.

 

Ak po spojke si nasleduje zámeno il(s), dochádza ku kráteniu spojky na tvar .


 

  • si + prítomný čas + jednoduchý budúci čas

 

Pre vyjadrenie podmienky, na základe ktorej sa nejaký dej v budúcnosti uskutoční, sa používa v hlavnej vete jednoduchý budúci čas.

 

S´il y a du brouilard l´avion ne décolera pas.

Ak bude hmla, lietadlo neodletí.


Si tu manges beaucoup, tu grossiras.

Ak budeš veľa jesť, priberieš.


Si vous venez deamain, je vous montrerai notre nouvelle voiture.

Ak zajtra prídete, ukážem vám naše nové auto.


S´il pleut , je resterai à la maison.

Ak bude pršať, zostanem doma.


Si vous venez, je serai heureux.

Ak prídete, budem rád.


 

  • si + prítomný čas + rozkazovací spôsob

 

Použitím rozkazovacieho spôsobu, zdôrazníme, že je nutné niečo urobiť, a to bez ohľadu na to, či je dej situovaný do budúcnosti alebo je časovo neobmedzený.

 

Si tu m'aimes , écris-moi un poème!

Ak ma ľúbiš, napíš mi báseň.


Si je suis absent, adressez-vous à la concierge.

Ak budem neprítomný, informujte sa u vrátničky.


Si vous avez mal à la tête, prenez de l´aspirine.

Ak vás bolí (bude bolieť) hlava, dajte si aspirín.


 

V podmienkovom súvetí utvorenom pomocou spojky si je možné poradie hlavnej a vedľajšej vety meniť.

 

Si – vedľajšia veta+ hlavná veta 

 

S´il pleut, on préfère rester à la maison.

Ak/ Keď prší, radšej zostaneme doma.


Si vous venez en Egypte, je vous montrerai les pyramides.

Ak/ Keď prídete do Egypta, ukážem vám pyramídy.


 

Všimnite si, že pri tomto poradí sa po vedľajšej vete dáva čiarka.


Hlavná veta + si – vedľajšia veta

 

On préfère rester à la maison il pleut.

Je vous montrerai les pyramides si vous venez en Egypte.


 

 

Zopakujte si:

  1. Vysvetlite, aká je to skutočná podmienka.

  2. Uveďte, aký čas sa používa vo vedlajšej vete po spojke si, ak chceme vyjadriť skutočnú podmienku.

  3. Porovnajte význam podmienkového súvetia, ak sa v hlavnej vete použije prítomný čas a ak sa použije jednoduchý budúci čas.

  4. Popíšte význam podmienkového súvetia, ak v hlavnej vete použijeme rozkazovací spôsob.


 

 

Literatúra:

HENRICH, J. – RADINA, O. – TLÁSKAL, J.: Francouzská mluvnice

TAIŠLOVÁ, J.: Mluvnice francouzštiny

TARABA, J.: Francúzska gramatika

www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-28092.php