Podmet - QUI - ktorý, ktorá, ktoré

Priamy predmet - QUE - ktorého, ktorý , ktorúRéférent


Sujet de la proposition relative


Objet de la proposition relative


Osoba (Personne)


qui
La dame qui est venue hier...


que
Le médecin que je vois régulièrement...


Predmet(Objet)


qui
C'est une histoire qui m'a ému.


que
Le film que je suis allé voir la semaine dernière
était excellent.


 

 

 

To je Janova žena, ktorú som videl.

C’est la femme de Jean que j’ai vu.

Dovolenky, ktoré som mal, boli krátke.

Les vacances que j’ai eu ont été courtes.

Dom, ktorý je za kostolom, je velký.

La maison qui est devant l’église est grande.

Auto, ktoré som kúpil, je nové.

La voiture que j’ai achetée est neuve.

Rieka, ktorá je v lese, je malá.

La rivière qui est dans la forêt est petite.

Žena kúpila mäso, ktoré je dobré.

La femme a  acheté de la viande qui est bonne.

Divadlo, ktoré je v meste, je nové.

Le théatre qui est dans la ville est nouveau.

Manžel pomáha žene, ktorá pracuje.

Le mari aide sa femme qui travaille.

Moja stará mama, ktorú často vidíš, býva v Lyone .

Ma grand-mère que tu vois souvent
habite à Lyon .

Auto, ktoré chcem kúpiť, je drahé.

La voiture que je veux acheter est chère.

Deti idú plávať do jazera, ktoré je v lese.

Les enfants vont nager dans le lac qui est dans la forêt.

Moja žena pripravuje deti, ktoré dovediem do školy.

Ma femme prépare les enfants que j’amène
à l’école.

V sobotu pracujem v záhrade, ktorá
je za domom.

Le samedi je travaille dans le jardin qui est
derrière la maison.

Muž, ktorý je pred kostolom, je manžel
Sofie.

L’homme qui est devant l’église est le mari
de Sophie.

Videl som pred kostolom muža, ktorý mohol byť manžel Sofie.

J’ai vu devant l’église un homme qui peut être le mari de Sophie .

Muž, ktorého som videl, musí byť manžel Sofie.

L’homme que j’ai vu doit être le mari de Sophie.

Deti idú do školy, ktorá je vedľa kostola.

Les enfants vont à l’école qui est à coté de l’église.

Škola, ktorú som videl, je za kostolom.

L‘école que j’ai vu est derrière l’église.

Deti, ktoré som videl, idú do školy za
kostolom.

Les enfants, que j’ai vu, vont à l’école
derrière l’église.

Bol som kupiť chlieb v obchode, ktorý
je za kinom.

J’ai acheté du pain dans le magasin qui est derrière le cinéma.

Chlieb, ktorý som kúpil v obchode, je dobrý.

Le pain que j’ai achété dans le magasin est
bon.

Je chlieb, ktorý si kúpil v obchode, ktorý je za kinom, dobrý?

Est-ce-que le pain que tu as acheté dans le magasin qui est derrière le cinéma est bon?

Technik, ktorého poznám, pracuje v meste Bordeaux.

Le technicien que je connais travaille dans
la ville de Bordeaux.

Poznám technika, ktorý pracuje v meste
Bordeaux.

Je connais le technicien qui travaille dans
la ville de Bordeaux.

Technik pracuje v podniku, ktorý som
navštívil.

Le technicien travaille dans l’usine que j’ai visité.

Technik pracuje v podniku, ktorý poznám.

Le technicien travaille dans l‘usine, que je connais.

Nekupuj auto, ktoré nie je nové.

N’achète pas de voiture qui n’est pas neuve.

Nekupuj nové auto, ktoré si nevidel.

N’achete pas de voiture neuve que tu n‘as pas vu.

V pondelok pôjdeme na pláž, ktorá je za radnicou.

Lundi, nous allons allé à la plage qui est derrière la mairie.

V pondelok pôjdeme na pláž, ktorú som
videl za radnicou

Lundi, nous allons allé à la plage que j’ai vu derrière la mairie.

Pierrova dcéra, ktorá je malá, chodí ešte
do školy.

La fille de Pierre qui est petite va encore à l’école.

Pierrova dcéra, ktorú som videl včera,
chodí ešte do školy.

La fille de Pierre que j’ai vu hier va encore à l’école.

Kto je to malé dievča, ktoré ide do školy?

Qui est la petite fille qui va à l’école?

To je Pierrova dcéra.

C’est la fille de Pierre.

Kto býva vedľa Pierra?

Qui habite a  coté de Pierre?

Kto bol v  obchode?

Qui a été au magasin?

Kto môže pomáhať Sophie?

Qui peux aider Sophie?

Myslím, že deti sú na brehu rieky.

Je pense que les enfants sont au bord de la rivière.

Videl si, že som kúpil chlieb?

Tu as vu que j’ai acheté du pain?

Viete že má nové auto?

Vous savez qu’il a une nouvelle voiture?

Chce, aby si kúpil mäso.

Il veut que tu achetes de la viande.

Čo robíš dnes večer?

Que fais-tu ce soir?
Qu’est-ce-que tu fais ce soir?
Qui a que sú tiež opytovacie zámená.


Qui -> Kto?

Que (Qu’) -> Čo?


 

Exemple

 

Kto je tá žena?

Qui est cette femme?

 

Kto príde zajtra?

Qui vient demain?

 

Čo robíš?

Que fais-tu? alebo Qu’est-ce-que tu fais?QUE alebo QUI sa používa aj ako spojka že


J’espère que tu vas venir demain.

Dúfam, že prídeš zajtra.

 

Je pense qu’il n’est pas encore à la maison.

Myslím si, že ešte nie je doma.Zopakujte si:
1. Ktoré vzťažné zámená používame vo francúzštine?
2. Kedy ešte môžeme použiť tvary Qui a Que? Uveďte príklady.
3. Uveďte 4 vety, v ktorých použijete vzťažné zámeno qui.
4. Uveďte 4 vety , v ktorých použijete vzťažné zámeno que.

Použitá literatúra:
Miroslav Pravda, Marie Pravdová, Francúzština pre samoukov,