Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

Vzťažné zámená majú vo vete dvojakú funkciu:

1. ako zámená zastupujú podstatné meno alebo iný výraz, ktorý bol vyjadrený v hlavnej vete

2. podobne ako spojky slúžia na spojenie hlavnej vety s vetou vedľajšou

 

Okrem jednoduchých tvarov vzťažných zámen (qui, que dont, où, quoi) sa vo francúzštine vo veľkej miere používajú aj tvary zložené.


 Tvary a funkcia zložených vzťažných zámen

Mužský rod

Ženský rod

singulár

plurál

singulár

plurál

Všetky vetné členy okrem nepriameho predmetu alebo príslovkového určenia s predložkami à a de

lequel

lesquels

laquelle

lesquelles

Nepriamy predmet alebo príslovkové určenie

- s predložkou à

- s predložkou de

auquel

duquel

auxquels

desquels

à laquelle

de laquelle

auxquelles

desquelles

 

à + leau + quel = auquel

à + lesaux + quels = auxquels

à la + quelle = à laquelle

à + les → aux + quelles = auxquelles

de + ledu + quel = duquel

de + lesdes + quels = desquels

de la + quelle = de laquelle

de + les →des + quelles = desquelles

 

Všimnite si, že zložené tvary vzťažných zámen sú rovnaké ako tvary zložených opytovacích zámen.

 

Zložené vzťažné zámená sa používajú predovšetkým po predložkách, a to častejšie pre veci než pre osoby, pretože pre osoby sa vo francúzštine môže použiť aj zámeno qui, pred ktorým stojí nejaká predložka. Namiesto zámena qui používame zložený tvar lequel v takom prípade, kedy je potrebné rozlíšiť rod alebo číslo, aby nedošlo k nedorozumeniu.

 

Tvary duquel, de laquelle, desquels a desquelles, používame po zložených predložkách, ktorých súčasťou je predložka de, napr.: autour de, à côté de... . v prípade jednoduchej predložky de používame zámeno dont.

 

C´est le sportif dont nous admirons les exploits.

Je to športovec, ktorého výkony obdivujeme.

 

Príklady:

 

Jednotné číslo:

 

mužský rod

 

L'employé auquel je me suis adressé m'a très bien renseigné. → s´adresser à q

Zamestnanec, na ktorého som sa obrátil, ma veľmi dobre informoval.

 

Le champ à côté duquel est passé est cultivé de blé. → à côté de

Pole, okolo ktorého prešiel, je posiate obilím.

 

Je vais chez l'ami avec lequel je suis partie en vacances l'été dernier.

Idem k priateľovi, s ktorým som minulý rok išla na prázdniny.

 

Un microscope est un appareil grâce auquel on peut voir des éléments infiniment petits. → grâce à

Mikroskop je prístroj, vďaka ktorému môžeme vidieť nekonečne malé častice.

 

On a retrouvé le chat dans le placard dans lequel vous mettez vos jouets.

Mačku sme našli v skrini, do ktorej ukladáte vaše hračky.

 

ženský rod

 

Ma grand-mère auprès de laquelle je me sentais bien me lisait de longues histoires.

Stará mama, u ktorej som sa cítil dobre, mi čítavala dlhé príbehy.

 

La leçon à laquelle vous avez assisté est importante.

Vyučovacia hodina, na ktorej ste sa zúčastnili, je veľmi dôležitá.


La table sous laquelle je me suis caché est recouverte d'une nappe.

Stôl, pod ktorým som sa schoval, je prikrytý obrusom.

 

Nous n'avons pas compris la raison pour laquelle tu es parti.

Nepochopili sme dôvod, pre ktorý si odišiel.

 

L'équipe contre laquelle vous allez jouer demain a gagné le championnat du monde l'année dernière.

Družstvo, proti ktorému budete zajtra hrať, vyhralo minulý rok majstrovstvá sveta.

 

Množné číslo:

 

mužský rod

 

Nous avons des nouveaux voisins chez lesquels nous avons été invités.

Máme nových susedov, ku ktorým sme boli pozvaní.


Les fauteuils dans lesquels vous êtes assis sont en cuir.

Kreslá, v ktorých sedíte, sú z kože.

 

Au commissariat, on lui a présenté plusieurs hommes parmi lesquels elle a reconnu son agresseur.

Na komisariáte jej predstavili viacerých mužov, medzi ktorými spoznala útočníka.

 

Les hommes auxquels tu as parlé hier sont très compétents. → parler à q

Ľudia, s ktorými si včera hovoril, sú veľmi kompetentní.

 

ženský rod

 

Les branches sur lesquelles nous sommes montés sont très solides.

Konáre, na ktoré sme vyšli, sú veľmi pevné.

 

Ils ont validé les motions auxquelles tu t'étais opposé lors de la réunion. → s´oppose à

Schválil návrhy, proti ktorým si sa na schôdzi postavil.

 

Ma chambre possède deux fenêtres entre lesquelles il y a mon bureau.

V mojej izbe sú dve okná, medzi ktorými je stôl.

 

Je me souviens des vacances pendant lesquelles j´ai lu des tas de livres.

Spomínam si na prázdniny, počas ktorých som prečítal množstvo kníh.

 

Les filles à côté desquelles j´étais assis pendant le spectacle étaient très belles. → à côté de

Dievčatá, vedľa ktorých som sedel počas predstavenia, boli veľmi pekné.

 

Zopakujte si:

1. Charakterizujte funkciu vzťažných zámen.

2. Uveďte jednotlivé tvary zložených vzťažných zámen.

3. Popíšte zmeny v tvare zložených vzťažných zámen, ku ktorých dochádza, ak sa zámeno používa po predložke de alebo à.

4. Vysvetlite, kedy sa vo francúzštine namiesto jednoduchých vzťažných zámen používajú zložené vzťažné zámená.

 

Literatúra: