Ak chceme nahradiť práve vymenované podstatné mená, príklonkou –ci označíme podstatné meno, ktoré bolo uvedené ako prvé. Pridaním príklonky –là nahrádzame podstatné meno, ktoré bolo uvedené ako posledné.

Voilà les filles de Pierre: Marie et Julie. Celle-ci est medecin, celle-là est chanteuse.
      To sú Petrove dcéry: Mária a Júlia. Jedna (= Mária) je lekárka a druhá (= Júlia) je speváčka.
 
 1. Neurčité samostatné ukazovacie zámená

Jednoduché tvary
Zložené tvary
Ce, c´
Ceci , cela, ça

Ukazovacie zámená ce,sa používajú len ako podmet slovesa être.
C'est très beau. – Je to veľmi pekné.
Ce sont des étudiantes. – To sú (nejaké) študentky.
C'est un chanteur. – To je (nejaký) spevák.
 
Ukazovacie zámená ceci, cela, ça môžu byť vo vete použité ako:
  • podmet
  Cela arrive assez souvent. – To sa stáva veľmi často.

   • priamy predmet
   Regardez bien ceci et cela. – Dobre sa pozrite na toto a na tamto.

    • nepriamy predmet
    Vous n´avez pas pensé à cela ? – Vy ste na to nemysleli?

     • príslovkové určenie
     Je suis venu pour cela. – Prišiel som pre toto (kvôli tomu).


     Ceci označuje pojem bližší (menovaný ako posledný) alebo ten, o ktorom ešte len bude reč.
     V bežnej francúzštine sa ukazovacie zámeno ceci používa len zriedka. Cela označuje pojem vzdialenejší (menovaný skôr) alebo ten, o ktorom už bola reč.
      
     Ceci est pour vous, cela est pour eux.
     Toto je pre vás a tamto je pre nich.

     Voilà du fromage et du beurre; j´aime mieux ceci que cela.
     Tu je maslo a syr, mám radšej toto (= maslo) než tamto (= syr).

     Je voudrais vous dire ceci: allez-y ce soir.
     Chcem vám povedať toto: choďte tam tento večer.

     N´y allez pas, je voulais vous dire cela.
     Nechoďte tam, to som vám chcel povedať.


     V hovorovej francúzštine sa zámeno cela nahrádza zámenom ça.
     Cela ne posera pas de problèmes. – To nespôsobí žiaden problém

     Ça doit être difficile. – To je zrejme ťažké.     Zopakujte si:

     1. Na čo nám slúžia ukazovacie zámená?
     2. Charakterizujte, aké sú to samostatné ukazovacie zámená.
     3. Vymenujte jednoduché tvary samostatných ukazovacích zámen a charakterizujte ich použitie.
     4. Vymenujte zložené tvary samostatných ukazovacích zámen a charakterizujte ich použitie.
     5. Vymenujte tvary neurčitých samostatných ukazovacích zámen.
     6. Porovnajte funkciu neurčitého zámena ce / c´ a funkciu neurčitých ukazovacích zámen cela, ceci, ça z hľadiska ich postavenia vo vete.

      

      

     Literatúra:

     HENRICH, J. – RADINA, O. – TLÁSKAL, J.: Francouzská mluvnice

     http://www.synapse-fr.com/manuels/P_DEMON.htm

     http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-2922.php

     http://www.connectigramme.com/demonstratifs.html/odyframe.htm