Predložky sú neohybné neplnovýznamové slová, ktoré sa používajú v spojení s inými slovami, napríklad s podstatnými menami alebo osobnými zámenami. Predložkové spojenie môže vyjadrovať napríklad príslovkové určenie miesta, času, príčiny a podobne.

La lampe est sur la table. → príslovkové určenie miesta
Lampa je na stole.

 

On va chez toi. → príslovkové určenie miesta
Ide sa k tebe.

 

Pri výbere predložkového spojenia, ktoré vyjadruje príslovkové určenie miesta, sú vo francúzštine dôležité otázky, na ktoré hľadáme odpoveď:

Où est ...? – Kde je ...?
Où va-t-il? – Kam ide ...? atď.

 

  

Predložky poznáme:

 

- Jednoslovné: de (od, do), à, en (v, vo), sur (na), sous (pod), par (cez), pour (pre), sans (bez), avec (s, so), vers (k, ku), avant (pred časovo), après (po časovo), devant (pred, miesta), derrière (za, miesta), entre (medzi dvoma), parmi (medzi viac ako dva)

 

POZOR!!! predložka à sa sťahuje s určitým členom le, lesau, aux
predložka de sa sťahuje s určitým členom le, les
du, des

 

- Predložkové spojenia: à coté de (vedľa), d`après (podľa), en face de (oproti), grâce à (vďaka komu, čomu)

 

- Bývalé príčastia alebo adjektíva: expecté (s výnimkou), attendu, vu (vzhľadom na), concernant (čo sa týka)

 

POZOR!!! Ak súčasťou predložkového spojenia sú predložky à alebo de, s  nasledujúcim určitým členom sa stiahne na au, aux alebo du, des: en face du cinéma (oproti kinu), grâce aux médias (vďaka médiám), à 6 heures du matin (o 6 hodine ráno).

 

 

 

Predložkové väzby

 

Bez predložky