1. Predložky + sloveso v neučitku

 

 • Po veľkej väčšine francúzskych predložiek nasleduje neurčitok :

avant de partir – pred odchodom

au lieu de pleurer – namiesto plakania

pour réussir – na úspech

sans manger – bez jedenia / bez jedla

 

 • Po predložke après vždy nasleduje minulý infinitif :

après avoir terminé – po ukončení

après s'être endormi – po zaspatí

 

 • Po predložke en (prechodník) nasleduje tvar –ant :

en mangeant - jediac

en riant – plačúc

   

 

 

2. Slovesá, po ktorých okamžite nasleduje neurčitok (bez predložky):

 

 1. pohybové slovesá

aller

courir

descendre

entrer

monter

partir

sortir

venir


 1. slovesá pomenúvajúce názor alebo preferencie

aimer

aimer mieux

croire

détester

oser

penser

préférer

Savoir


 1. slovesá vyjadrujúce vôľu a nevyhnutnosť

désirer

devoir

espérer

vouloir

il faut

il vaut mieux


 

   

   

   

   

3. Slovesá, po ktorých nasleduje predložka à + neurčitok :

 

aider à                  apprendre à              checher à                  commencer à

se mettre à           réussir à                    servir à                      songer à

tenir à                    s´amuser à                se préparer à


 

 

4. Slovesá po ktorých nasleduje predložka de + neurčitok :

 

arrêter de                 avoir envie de              avoir honte de                avoir peur de

être obligé de          finir de                           promettre de                  se dépêcher de

essayer de              oublier de                     refuser de                       se contenter de

s´excuser dePríklady slovies , ktoré môžeme použiť s predložkami à de a ich rozdielne významy :

 

Il a demandé à partir . - Požiadal, či môže odísť.

Il a demandé de partir . – Požiadal, aby som odišiel.


On m´a obligé à partir. – Nútili ma, aby som odišiel.

Je suis obligé de partir. – Som nútený odísť.

 Zopakujte si:
1. Vymenujte aspoň 5 predložiek, ktoré používame vo francúzštine so slovesami.
2. Uveďte 2 výrazy použitia predložky s neurčitkom.
3. Po ktorých 3 typoch slovies nasleduje neurčitok (bez predložky)?
4. Vymenujte 5 slovies, po ktorých nasleduje predložka à + neurčitok.
5. Vymenujte 5 slovies, po ktorých nasleduje predložka de + neurčitok.

Použitá literatúra:
Ján Taraba, Francúzska gramatika