Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

 

Les périphrases verbales ou avec la préposition de ou avec la préposition par

(Slovesné opisy vytvorené pomocou predložky de alebo par )


 

Slovesné opisy sa tvoria pomocou slovesa, ktorého význam je oslabený a neurčitku iného slovesa. Tzv. polopomocné sloveso je v určitom tvare a je nositeľom slovesných kategórii (osoby, času, rodu ...), neurčitok je nositeľom lexikálneho významu. Tieto slovesné tvary sú jednoducho postavené vedľa seba (aller + infinitif), alebo sú spojené pomocou predložky (finir de + infinitif ...) alebo sa jedná o zložitejšie spojenia ( être en train de + infinitif).


 

 • arrêter / s´ arrêter de + infinitif vyjadruje preručenie deja, bez toho, aby bol dokončený.

 

Il s´arrêta de interroger.

Prestal ma vypočúvať.

 

Arrêtez de vousdisputer !

Prestante sa hádať !

 

Zápor vyjadruje naopak kontinuitu.

Il n´arrête pas de jouer de la flûte.

Stále hrá na flautu.


 

 • avoir l´habitude de + infinitif vyjadruje zvyčajnosť, zvyk nejakého deja.

 

Le soir, il avait l´habitude de lire.

Večer si zvyčajne čítal/ čítaval.

 

ai l´habitude de ne pas manger trop le soir.

Zvyšajne večer veľa nejem.

 

Elle a l´habitude d´arriver à temps.

Zvyčajne chodí načas.


 

 • cesser de + infinitif vyjadruje prerušenie deja, ktorý ešte nebol ukončený.

 

Il a cessé de pleuvoir.

Prestalo pršať.

 

La pluie a enfin cessé de tomber.

Konečne prestalo pršať.

 

V zápore sa tento výraz používa bez záporky pas a vyjadrujeme ním pokračovanie nejakého deja.

 

Elle ne cesse de répéter que je suis désordonnée.

Stále opakuje, že som neporiadna.


 

 • commencer par + infinitif vyjadruje dej, ktorým sa začala celá séria iných dejov. V súvetí sa najčastejšie používa s  infinitívnou väzbou finir par + infinitif.

 

Il a commencé par expliquer son projet et il a fini par résumer les idées principales.

Začal vysvetlením svojho plánu a skončil zhrnutím hlavných myšlienok.

 

Nous commencerons par résumer la théorie actuelle.

Začíname zhrnutím novej teórie.

 

Il commence par apprendre le vocabulaire.

Začína tým, že sa naučí slovíčka.


 

 • empêcher de + infinitif znamená zabrániť niekomu, aby urobil niečo.

 

Le café m´empêche de dormir.

Ak pijem kávu, nezaspím. / Po káve nezaspím.

 

Qui pourrait les empêcher de nous attendre ?

Kto by im mohol zabrániť, aby nás počkali.

 

La pluie a empêché les enfants de jouer dehors.

Dážd zabránil deťom hrať sa vonku. / Pre dážď sa deti nemohli vonku hrať.


 

 • être en train de + infinitif vyjadruje dej, ktorý práve prebieha.

 

Il est en train de travailler dans son bureau.

Práve pracuje vo svojej kancelárii.

 

étais en train de lire quand quelqu´un s´est écrié juste sous ma fenêtre.

Práve som si čítala, keď niekto práve pod pojim oknom vykríkol.

 

Nous sommes en train de déjeuner.

Práve obedujeme.


 

 • être sur le point de + infinitif vyjadruje síce dej, ktorý práve prebieha, ale jeho realizácia je významovo mierne posunutá do budúcnosti.

 

Il est sur le poin de sortir. ( = Il sortira dans très peu de temps.)

Je na odchode. / Chystá sa odísť.

 

Il était sur le point de sortir quand son père est arrivé.

Chystal sa odísť, keď prišiel jeho otec.

 

Le directeur est sur le point de démissionner.

Riaditeľ sa chystá odstúpiť.


 

 • finir de + infinitif vyjadruje, že dej sa ukončil.

 

Ils ont fini de manger.

Dojedli.

 

Quand j´ai eu fini de lire ce message, je me suis mise à rire.

Keď som dočítala tento odkaz, rozosmiala som sa.

 

Elle a fini de repasser.

Dožehlila.


 

 • finir par + infinitif vyjadruje dej, ktorý uzatvára celú sériu predchádzajúcich dejov. V slovenčine môžeme použiť výrazy : napokon, nakoniec, konečne.

 

ai fini par reconnaître qu´il avait raison.

Nakoniec uznala, že má pravdu.

 

Tu vas finir par croire que j´ai tort.

Nakoniec si budeš myslieť, že mám pravdu.

 

Il a fini par résumer sa théorie.

Skončil zhrnutím svojej teórie.


 

 • manquer de + infinitif označuje dej, ktorý sa takmer stal.

 

Elle a manqué de se casser la jambe.

Takmer si zlomila nohu.

 

Le serveur a manqué de verser du vin rouge sur ma robe.

Čašník takmer vilial červené víno na moje šaty.

 

Il a manqué de tenir sa promesse.

Takmer nedodržal svoj sľub. • venir de + infinitif vyjadruje dej, ktorý sa práve odohral.

 

Marie vient de partir.

Mária práve odišla.

 

Ce que je viens de voir m´a étonné.

To čo som práve videl, ma prekvapilo.

 

Je venais de rentrer quand vous avez sonné.

Práve som sa vrátil, keď ste zazvonili.


 

 

Zopakujte si :

 

   1. N  ájdite medzi uvedenými spojeniami výraz, ktorý má taký istý význam ako väzba cesser de + infinitif.

   2. Nájdite medzi uvedenými spojeniami výrazy, ktorých zápor má taký istý význam ako väzba ne faire que + infinitif.

   3. Porovnajte význam väzby finir de + infinitif s väzbou finir par + infinitif.

   4. Porovnajte význam väzby être en train de + infinitifs väzbou être sur le point de + infinitif.

   5. Vytvorte vety pomocou spojení : avoir l´habitude de + infinitif, commencer par + infinitif, empêcher de + infinitif, manquer de + infinitif.


    

    

   Použitá literatúra :


   DELATOUR, Y. a kol.: Grammaire du Français

   TAIŠLOVÁ, J.: Mluvnice francouzštiny

   TARABA, J.: Francúzska gramatika

   http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4314