Vypracovala: Mgr. Eva Gutová


 
V odpovedi na kladnú alebo zápornú otázku sa vo francúzštine používajú dve záporné častice:
  • non – v prípade, že sa v odpovedi nevyskytuje sloveso

 
Vous allez au théâtre ce soir? → Non.

Idete dnes večer do divadla? → Nie.

Marc est-il chez lui? → Non.

Je Marc u seba? → Nie.

 
  • ne ... pas – v prípade, že odpoveď obsahuje sloveso.

 
Vous êtes allés au théâtre? → Non, je ne suis pas allé au théâtre.

Išli ste do divadla? → Nie, nešli sme do divadla.

 
 
V jednoduchých časoch (présent, futur simple, imparfait, impératif) stojí ne pred slovesom, pas za slovesom.
 
Jean ne fume pas. – Jean nefajčí.
 
Ne sors pas! – Nechoď von!


V zložených časoch ne stojí pred pomocným slovesom a pas za pomocným slovesom.
 
Il est pas encore rentré . – Ešte sa nevrátil.
 
Elle a pas entendu la question. – Nepočula otázku.


V prípade, že ide o infinitív, stoja obe záporky pred infinitívom.
 
Le médecin lui a recommandé de ne pas fumer. – Lekár mu odporučil, aby nefajčil.


Vďaka rôznym záporovým výrazom môžeme vo francúzštine vyjadriť rôzne okolnosti záporu. Vo všetkých prípadoch nahrádzajú záporné výrazy záporku pas.
 
 
 
  • Ne ... plus – je záporom pre výrazy encore (ešte) a toujours (vo význame ešte vždy)

 
Les étudiants sont-ils encore dans la classe? → Non, ils ne sont plus dans la classe.

Študenti sú ešte v triede? → Nie, už nie sú v triede.

Tes cousines sont-elles toujours à Paris? → Non ,elles ne sont plus à Paris.

Tvoje sesternice sú stále v Paríži? → Nie, už nie sú v Paríži.


  • Ne ... pas encore – je záporom pre déjà (už)

 
Les résultats des examens sont-ils déjâ affichés? – Non, ils ne sont pas encore affichés.

Sú už výsledky skúšok zverejnené? → Nie, nie sú ešte zverejnené.

Est-ce que ce village avait déjà l´électricité au début du siècle?
Non, il avait pas encore l´électricité au début du siècle.