Vypracoval: Mgr. Eva Gutová


 

 

QUELQU'UN

 

 

Neurčité zámeno quelqu´un - niekto sa používa len na označenie bližšie neurčených osôb.

 

Quelqu´un est entré.

Niekto vstúpil. → Nevieme presne, kto vstúpil.

 

J´ai aperçu quelqu´un devant la porte.

Zbadal som niekoho pred dverami. → Neviem presne určiť, kto to bol.

 

Quelqu'un a téléphoné à ma secrétaire ce matin.

Dnes ráno niekto volal mojej sekretárke. → Bola to osoba, ktorej meno nepoznám.

 

J'ai aperçu quelqu'un pénétrer dans l'immeuble.

Zbadal som niekoho ako vnikol do budovy. → Neviem určiť, kto to bol.


 

V bežnej francúzštine sa veľmi často stretávame s výrazom „ C´est quelqu'un de ..." , pomocou ktorého označíme nejakú veľmi dôležitú osobu.

 

Croyez que, dans cette société, c'est quelqu'un de bien placé.

Verte, že v tejto spoločnosti je to vysoko postavená osoba.


 

V množnom čísle sa používajú tvary quelques-uns, quelques-unes – niekoľko, niektorí(é), a to pre označenie osôb aj vecí. Ako vidíte, v rode a v čísle sa toto zámeno zhoduje v rode aj v čísle s podstatným menom, ktoré zastupuje.

 

Quelques-uns de mes collègues sont déjà en vacances.

Niektorí moji kolegovia sú už na dovolenke. (Niekoľko mojich kolegov je ...)

→ quelques-un zastupuje podst. meno mes collègues

 

Quelques-uns parmi vous ne travaillent pas correctement.

Niektorí z vás nepracujú korektne.

→ quelques-uns označuje viacero bližšie neurčených osôb

 

Si vous aimez ces fleurs, je peux vous en offrir quelques-unes.

Ak máte rada tieto kvety, môžem vám z nich niekoľko darovať.

→ quelques-unes zastupuje podst. meno ces fleurs

 

Il faudra recopier quelques-unes de ces pages.

Niektoré z týchto strán bude treba skopírovať.

→ quelques-unes zastupuje podst. meno ces pages


 

Même

 

  1. V kombinácii s určitým členom vyjadruje neurčité zámeno même totožnosť. Zhoduje sa v čísle s podstatným menom, pred ktorým stojí. Prekladáme ho výrazmi ten istí, tá istá, tí istí, tie isté alebo rovnaký, rovnaká, rovnakí, rovnaké.

 

le/ la/ les + même(s) + podstatné meno

 

Il a la même voix, le même regard, les mêmes gestes que toi.

Má rovnaký hlas, rovnaký pohľad a rovnaké gestá ako ty.

 

J´ai acheté la même robe que toi.

Kúpila som také isté šaty ako ty.

 

Je lui ai dit la même chose que vous.

Povedala som mu to isté čo vy.