Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

Neurčité zámená odkazujú alebo ukazujú na osobu, vec, vlastnosť alebo okolnosť bez toho, aby ich bližšie určovali.

 

 • Quelqu´un (niekto) – ukazuje iba na osoby.

  • Quelqu´un est venu. – Niekto prišiel.

  • Quelqu´un a déposé ce paquet pour vous. – Niekto vám nechal tento balík.

 

 • Personne (nikto) – popiera existenciu nejakej osoby, je opakom zámena quelqu´un. Predstavuje zápor, preto sa zvyčajne používa so záporkou ne.

  • Je ai rencontré personne. – Nikoho som nestretol.

  • Personne ne sait où est Marc. – Nikto nevie, kde je Marc.

 

 • Quelque chose (niečo) – ukazuje na bližšie neurčenú vec.

  • J´ai quelque chose à te dire. – Musím ti niečo povedať.

  • Quelque chose m´est arrivé. – Niečo sa mi stalo.

 

 • Rien (nič) – je záporom k zámenu quelque chose. Ak sa vo vete nachádza za slovesom, je potrebné použiť záporku ne.

  • Je ai rien vu. – Nič som nevidel.

  • Je ai rien à dire. – Nemám čo povedať.

 

 • Quelques (niekoľko) – ukazuje na obmedzený počet osôb alebo vecí.

  • Il reste quelques yaourts dans le frigo. – V chladničke zostalo niekoľko jogurtov.

  • J´ai acheté quelques livres. – Kúpil som niekoľko kníh.

 

 • Plusieurs (viacerí, niektorí) – ukazuje na viac-menej nepodstatný počet osôb alebo vecí.

  • J´ai acheté plusieurs affiches pour décorer ma chambre. – Kúpil som viacero plagátov, aby som si ozdobil izbu.

  • J´ai fait beaucoup de photos mais plusieurs sont ratées. - Urobil som veľa fotografií, ale žiaľ niektoré sa nepodarili.

 

 • Certain(s), certaine(s) – v jednotnom čísle sa používa s neurčitým členom un/ une (istý, akýsi). V množnom čísle bez člena (niektorí).

  • Un certain monsieur vous appelle. – Volá vás akýsi pán.

  • Certains sont déjà au courant. – Niektorí sú už informovaní.

 

 • Chaque (každý) – existuje len v jednotnom čísle a plní funkciu prídavného mena, ktoré vždy stojí pred podstatným menom.

  • Chaque livre vaut 5 francs. – Každá kniha stojí 5 frankov.

  • Chaque jour est différent. – Každý deň je iný.

 

 • Chacun, chacune (každý, každá) – samostatné zámeno, ktoré môže vo vete zastupovať podstatné meno.

  • Chacun est au courant. – Každý je informovaný.

  • Voilà vos photos. Chacune coûte 2 francs. – Tu sú vaše fotky. Každá stojí 2 franky.

 

 • Aucun, aucune (žiaden, nijaký) – predstavuje zápor, preto sa používa so záporkou ne.

  • Aucun train ne circule à cause de la neige. – Kvôli snehu nejde žiaden vlak.

  • Avez-vous des nouvelles de Marc? – Non, aucune. - Máte nejaké správy o Marcovi? – Nie, žiadnu.

 

 • Autre(s) – používa sa s členom neurčitým (iný) alebo určitým (druhý, ostatní).

  • Je viendrai te voir un autre jour. – Prídem ťa pozrieť inokedy (iný deň).

  • Tu trouveras d´autres serviettes dans l´armoire. – Iné obrúsky nájdeš v skrini.

  • Pozor! V množnom čísle sa člen des redukuje na .

   • Il n´y a que cinq étudiants dans la classe; où sont les autres? - V triede je len päť študentov, kde sú ostatní?

  • Ustálené slovné spojenia:

   • c´est (une) autre chose – to je niečo iné

   • c´est quelqu´un d´autre – to je niekto iný

   • personne d´autre – nikto iný

   • rien d´autre – nič iné

 

 • Différent(e)s – toto zámeno existuje len v množnom čísle a jeho význam sa môže meniť v závislosti od postavenia:

  • pred podstatným meno nahrádza neurčitý člen des a je synonymom zámena plusieurs.

   • Différents spectateurs ont protesté. – Niektorí diváci protestovali.

  • spolu s členom určitým pred podstatným menom má význam jednotliví, jednotlivé.

   • les différentes questions – jednotlivé otázky

  • za podstatným menom má význam odlišní, rozdielni.

   • J´ai utilisé les couleurs différentes. – Použil som odlišné / rozdielne / rôzne farby.

 

 • Quelque part (niekde)

  • J´ai déjà vu cet homme quelque part. – Už som toho muža niekde videl.

 

 • Nulle part (nikde) – vždy sa používa so záporkou ne.

  • Où sont mes lunettes? Je ne les trouve nulle part. – Kde sú moje okuliare? Nikde ich nevidím.

 

 • Autre part (inde)

  • Je n´ai pas trouvé ce que je voulais dans ce magasin; j´irai voir autre part. - V tom obchode som nenašiel čo som chcel, tak sa pôjdem pozrieť inde.

Zopakujte si:

1. Porovnajte význam neurčitých zámen quelqu´un – personne, quelque chose – rien.

2. Porovnajte význam neurčitých zámen chaque a chacun(e).

3. Porovnajte význam neurčitých zámen plusieurs, certain(e), autre(s), différents.

4. Porovnajte význam neurčitých zámen chaque, chacun(e), aucun(e).

 

Literatúra:

 • DELATOUR, Y. a kol.: Grammaire du Français

 • TAIŠLOVÁ, J.: Mluvnice francouzštiny

 • TARABA, J.: Francúzska gramatika