Vypracoval: Mgr. Eva Gutová


 

 

chacun, chacune

 

Neurčité zámeno chacun, chacunekaždý, každá existuje len v jednotnom čísle. Tvar chacun sa používa pre mužský rod, tvar chacune pre ženský rod. Používa sa pre osoby alebo veci, a to samostatne.

 

 

À la maison, il y a du travail pour chacun.

V dome je práce pre každého.

 

Chacune de ces cartes postales coûte un euro.

Každá z týchto pohľadníc stojí jedno euro.

 

Elles se vendent un euro chacune.

Každá sa predáva za jedno euro.

 

Ils ont chacun leur (sa) chambre.

Každý má svoju izbu.


 

Musíme odlíšiť zámeno chacun od zloženého výrazu tout le monde (každý, všetci). Výraz tout le monde môžeme požiť len pre osoby a je všeobecnejší ako zámeno chacun.

 

 

Tout le monde en parle.

Každý o tom hovorí./ Všetci o tom hovoria.


 

POZOR! Nezamieňajme zámeno chacun/chacune s nesamostatným zámenom chaque, ktoré sa používa vždy s podstatným menom.

 

 

Chaque livre vaut 5 francs.

Každá kniha stojí 5 frankov.

 

Chaque jour est différent.

Každý deň je iný.

 

 

autre

 

Neurčité zámeno autre – iný, inása používa s členom určitým alebo neurčitým. Používa sa s podstatným menom alebo samostatne.

 

 

Je viendrai te voir un autrejour.

Prídem ťa pozrieť inokedy (iný deň)

 

Il n´y a que cinq étudiants dans la classe; où sont les autres.

V triede je len päť študentov, kde sú ostatní?

 

Ce soir on donne un autre film.

Dnes večer dávajú iný film


 

 • un autre/ une autre – iný, iná

   

Ce livre ne m´intéresse pas. Prête-m´en un autre.

Táto kniha ma nezaujíma. Požičaj mi inú.

 

Tu veux cette cravatte? – Non, une autre.

Chceš túto kravatu? – Ne, inú.


 

 • d´autres – iní, iné, ďalšie

   

V množnom čísle sa člen des redukuje na .

 

Tu trouveras d´autres serviettes dans l´armoire.

Iné obrúsky nájdeš v skrini.

 

Est-ce que vous avez reçu d´autres lettres?

Dostali ste ešte iné listy?

 

Avez-vous d´autres questions?

Máte ešte ďalšie (iné )otázky?


 

 • l´autre – druhý, druhá

 

les autres– ostatní, ostatné

 

Il fait très chaud. Ouvre l´autre fenêtre aussi.

Je veľmi teplo. Otvor aj druhé okno.

 

J´ai pris l´autobus, mais les autres sont descendus à pied.

Ja som išiel autobusom, ale ostatní zišli pešo.

 

Ces pommes-ci coûtent 2 euros, mais les autres coûtent 1 euro le kilo.

Tieto jablká stoja 2 eurá, ale ostatné stoja 1 euro za kilo.


 

Veľmi často sa stretávame s týmito tvarmi vo dvojiciach:

 

l´un(e) ..., l´autre – jeden..., druhý...

 

il y a deux séances. L´une commence à 15 heures, l´autre à 20 heures.

Sú dve predstavenia. Jedno sa začína o 15. hodine, druhé o 20. hodine.

 

 

les un(e)s ..., les autres – jedni..., druhí(iní)...

 

Les enfants sont différents: les uns sont sages, les autres turbulents...

Deti sú rôzne: jeden sú poslušné, iné (druhé) vrtošivé ...


 

Pozor! l´autre jour – nedávno, minule x un autre jour – inokedy

 

Je l´ai vu l´autre jour.

Minule som ho videl.

 

On s´est donné rendez-vous un autre jour.

Dali sme si schôdzku inokedy (iný deň).


 

Zopakujte si:

 1. Uveďte, ako prekladáme neurčité zámeno chacun(e).

 2. Porovnajte význam neurčitého zámena chacun(e) s výrazom tout le monde.

 3. Nájdite rozdiel medzi zámenom chacun(e)chaque.

 4. Uveďte, akým spôsobom prekladáme výrazy: un(e) autre, d´autres, l´autre, les autres.


 

Literatúra:

J. HENDRICH– O. RADINA– J.TLÁSKAL, Francouzská mluvnice

PRAVDA, M. – PRAVDOVÁ, M., Francúzština pre samoukov