Vypracovala: Eva Gutová

 

 

Vo francúzštine rozlišujeme ukazovacie zámená samostatné (pronoms démonstratifs) a ukazovacie zámená nesamostatné (adjectifs démonstratifs).

 

 

A) Tvary ukazovacích zámen

 

 1. Nesamostatné ukazovacie zámená (adjectifs démonstratifs)

Stoja pred podstatným menom, ktoré bližšie určujú.

 

Majú odlišné tvary pre mužský a ženský rod v jednotnom čísle, ale spoločný tvar pre obidva rody v množnom čísle.

 


Mužský rod

Ženský rod

Singulár

 

Ce, cet

 

cette

Plurál

 

ces


Tvar ce stojí pred podstatným menom mužského rodu začínajúcim na spoluhlásku.

 

Ce garçon – tento chlapec

 

Forma cet sa používa s podstatným menom mužského rodu, ktoré sa začína samohláskou alebo nemým h. Cet objet – tento predmet

 

 

 1. Samostatné ukazovacie zámená (pronoms démonstratifs)

 

Odkazujú na osobu, zviera, vec alebo abstraktný pojem. Na rozdiel od nesamostatných ukazovacích zámen podstatné meno priamo nahrádzajú. Ich gramatickou zvláštnosťou je to, že v jednotnom čísle majú osobitné tvary pre mužský, ženský aj stredný rod.

 Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

Singulár

 

celui

 

celle

 

Ce, ça, cela , ceci

plurál

 

ceux

 

celles


 

B) Použitie ukazovacích zámen

 

Ukazovacie zámená, samostatné i nesamostatné, sa často používajú s príklonkami –ci, -.

 

Príklonka –ci označuje pojem, ktorý je časovo alebo miestne bližší.

 

Príklonka –là označuje pojem, ktorý je časovo alebo miestne vzdialenejší.

 

Ce livre-ci et cette revue- – táto kniha a tamten časopis

 

Ton stylo ne marche pas. Prends celui-ci / celui-là. – Toto pero nepíše. Vezmi si toto / tamto.


Samostatné ukazovacie zámená sa používajú tiež:

 

 

 • s predložkami

 

L´ascenseur de gauche est en panne, prenez celui de droite.

 

(Výťah vľavo je pokazený, choďte tým vpravo.)

 

Les vêtement en nylon sèchent plus vite que ceux en coton.

 

(Oblečenie z nylónu sa suší pomalšie ako to z bavlny.)

 

 • so vzťažnými zámenami qui, que dont

 

Il y a deux chemins pour aller au village. Celui qui passe par la forêt est plus court.

 

(Do dediny vedú dva chodníky. Ten, ktorý ide lesom, je kratší.

 

 • s príčastím minulým

Il y a trop d´accidents sur les routes; ceux causés par l´alcool sont les plus fréquents.

 

(Na cestách je priveľa nehôd; najčastejšie sú tie, ktoré sú zapríčinené alkoholom.)


 

 

Neutrálne ukazovacie zámená:

 

 

 • Ce sa používa len v týchto vetných konštrukciách:

 

Ce + être + podstatné meno

 

Ce sont des touristes. – To sú turisti.

 

C´est + prídavné meno

 

C´est utile de savoir conduire. – Je potrebné vedieť šoférovať.

 

Ce + vzťažné zámeno

 

Choisis ce que tu veux comme dessert. – Vyber si, čo si dáš ako dezert.

 

 

 • Tvary ceci, cela a ça sa používajú v bežnej hovorovej francúzštine, a to:

  • pred slovesami (s výnimkou être)

 

Ça doit être difficile. – To je zrejme ťažké.

 

Cela ne posera pas de problèmes. – To nespôsobí žiaden problém.

 

  • po predložkách

 

Répare-le avec ceci / sans cela. – oprav to s týmto / bez tohto.

 

  • v mnohých výrazoch

 

Ne crie pas comme ça! – Nekrič tak!

 

Arrête! Ça suffit! – Prestaň! To už stačí!

 

Comment ça va? – Ako sa darí? 

 

Zopakujte si:

1. Vysvetlite rozdiel medzi samostatnými a nesamostatnými ukazovacími zámenami.

2. Uveďte tvary samostatných a nesamostatných ukazovacích zámen.

3. Na konkrétnych príkladoch charakterizujte použitie ukazovacích zámen vo francúzskom jazyku.Použitá literatúra:

Y. Delatour a kol., Grammaire du Français

J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny

J. Taraba, Francúzska gramatika