Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

 

Vo francúzštine sa často stretávame s infinitívnymi väzbami, ktoré do slovenčiny prekladáme spravidla vedľajšou vetou s určitým slovesom, t. j. so slovesom, ktoré nie je v infinitívnom tvare.

 

Je lui a promis de venir.

Sľúbil som mu, že prídem.


 

Infinitívne väzby sa používajú:

 

 • v súvetiach, kde je v obidvoch vetách rovnaký podmet:

 

Il a promis de le faire.

(On) sľúbil, že to (on) urobí.

 

Je m´excuse de vous écrire un peu tard.

(Ja) sa ospravedlňujem, (ja) vám píšem trošku neskoro.

 

L´employé s´adresse à Daniel pour lui demander son passeport.

Zamestnanec sa obracia na Daniela, aby ho požiadal o pas.

 

Je suis désolé d´ariver en ratard.

Mrzí ma, že idem neskoro.

 

 

 • v súvetiach, kde podmet vedľajšej vety je predmetom hlavnej vety:

 

Il m´a demandé de la conduire à la gare.

Požiadal ma, aby som (ja) ju odviezol na stanicu.

 

Excuse-moi deécrire un peu tard.

Ospravedlň ma, že (ja) ti píšem trochu neskoro.

 

Il vous demande deaider.

Žiada vás, aby (vy) ste mu pomohol.


 

Predložky v infinitívnych väzbách sú rôzne. Predložka pour vyjadruje účel:

 

Il va à Paris pour visiter le Louvre.

Ide do Paríža, aby navštívil Louvre.

 

 

Najčastejšie používané predložky de a à však žiaden presne vymedzený význam nemajú a je nevyhnutné učiť sa zároveň so slovesom jeho predložkovú väzbu.

 

Je vais essayer de le faire.

Skúsim to urobiť.

 

Il a promis de l´apporter.

Sľúbil, že to prinesie.

 

Il vous demande de lui téléphoner.

Žiada vás, aby ste mu zatelefonovali.

 

Elle m´aide à écrire la lettre.

Pomáha mi písať list.

 

Il commence à travailler.

Začína pracovať.


 

Najbežnejšie slovesá, po ktorých nasleduje infinitív:

 

 • bez predložky

   

aimer – rád niečo robiť

aller – ísť

croire – myslieť

désirer – želať si

devoir – musieť

écouter – počúvať

espérer – dúfať

faire – robiť

falloir – potrebovať

laisser – nechať

penser – mať v úmysle

préférer – dávať prednosť

pouvoir – môcť

savoir – vedieť

sembler – zdať sa

souhaiter – želať

voir – vidieť

vouloir – chcieť...

 

 

 • s predložkou à

 

aider à – pomôcť

s´amuser à – baviť sa

arriver à – dokázať ( j´arrive à cuisiner – dokážem variť)

apprendre à – naučiť sa

chercher à – snažiť sa

se décider à – rozhodnúť sa

s´habituer à – zvyknúť si

hésiter à – váhať

penser à – myslieť na

se préparer – pripraviť sa

réussir à – podariť sa

commencer à – začať...

 

 

 • s predložkou de

 

accepter de – súhlasiť s

avoir besoin de – potrebovať

avoir envie de – chcieť niečo urobiť

avoir peur de – mať strach

cesser de – prestať

choirir de – rozhodnúť sa

essayer de – vyskúšať

éviter de – vyhnúť sa

s´ excuser de – ospravedlniť sa

finir de – skončiť

oublier de – zabudnúť

refuser de – odmietnuť

rêver de – snívať


 

Slovesa vyjadrujúce vnímanie (écouter, entendre, regarder, voir, sentir, ...), a tiež slovesá laisser a faire sa spájajú s infinitívom, ktorý môže mať svoj vlastný podmet.

 

Nous regardions les avions s´éloigner dans la nuit. → les avions = podmet slovesa s´éloigner

Sledovali sme lietadlá, ktoré sa vzdiaľovali v tme.

 

Ne laissez pas les enfant jouer sans surveillance. → les enfants = podmet slovesa jouer

Nenechávajte sa deti hrať bez dozoru.

 

 

Ak sa s infinitívom nespája žiaden predmet, podmet infinitívu môže byť pred alebo za infinitívom, výnimkou je sloveso faire, kde podmet stojí za infinitívom.

 

Je regarde la pluie tomber / Je regarde tomber la pluie.

Pozerám, ako prší.

 

Elle fait bouillir de l´eau. → Elle fait de l´eau bouillir.

Dala zovrieť vodu.


 

Zopakujte si :

 

 1. Definujte, kedy môžeme použiť namiesto vedľajšej vety infinitívnu väzbu.

 2. Uveďte 3  slovesá, ktoré sa v infinitívnej väzbe používajú bez predložky a vytvorte vety.

 3. Uveďte 3  slovesá, ktoré sa v infinitívnej väzbe používajú s predložkou à a pomocou nich vytvorte vety.

 4. Uveďte 3  slovesá, ktoré sa v infinitívnej väzbe používajú s predložkou de a vytvorte vety.

 5. Popíšte postavenie podmetu infinitívu po slovesách vnímania..

 6. Pokúste sa porovnať používanie infinitívnej väzby vo francúzštine a v slovenčine.


 

 

Literatúra :

 

DELATOUR, Y. a kol.: Grammaire du Français

PRAVDA, M. – PRAVDOVÁ, M. : Francúzština pre samoukov.

TAIŠLOVÁ, J.: Mluvnice francouzštiny