LES ADVERBES - PRÍSLOVKY (VYJADRUJÚ OKOLNOSTI DEJA)

 

Rozlišujeme príslovky:

 

 • miesta: ici (tu), ailleurs (inde), partout (všade), nulle part (nikde), a i.

 • času: après (potom), depuis (od tej doby), bientôt (čoskoro), puis (potom), sou
  dain (náhle), toujours (vždy), ensuite (potom), déjà (už), a i.

 • spôsobu: bien (dobre), ainsi (takto), ensemble (spoločne), vite (rýchlo)

 • opytovacie: combien (kol'ko), comment (ako), pourquoi (prečo), (kde)
  Tvoríme ich od prídavného mena ženského rodu pridaním koncovky -ment:
  lente • lentement (pomaly), heureuse • heureusement (št'astne); ak sa mužský
  rod končí samohláskou: poli poliment (slušne), vrai • vraiment (skutočne); ak
  sa prídavné meno končí na -ent/-ant tak sa príslovka tvorí na -emment/-am-
  ment: récent récemment (nedávno), suffisant • suffisamment (dostatočne).
  Stupňovanie prísloviek je pravidelné pré 2. stupeň plus/moins (mené;) que a 3.
  stupeň le plus/le moins de (najviac/najmenej): vite/plus vite/le plus vite (rýchlo,
  rýchlejšie, najrýchlejšie) II parle mieux français que son frère. (Hovoril lepšie po fran-
  cúzsky ako jeho brat)., Il court le plus vite de tous. (Beží zo všetkých najrýchlejšie.);
  nepravidelné stupnovanie: beaucoup (mnoho) -plus (viac) - le plus (najviac); peu
  (málo) - moins (menej) - le moins (najmenej); bien (dobre) - mieux (lepšie) - le
  mieux (najlepšie); mal (zle) -pire/pis (horšie) - le pire/pis (najhoršie).
  Zvláštnosti: tout (úplne): Le salon est tout propre, mais la cuisine est toute
  sale. (Obývacia izba je úplne cistá, ale kuchyňa je celá špinavá.).

 

Vo vete sa príslovka nachádza za slovesom: Elle travaille beaucoup. (Vel'apra-cuje), medzi pomocným slovesom a príčastím: // est déjà arrivé. (Už prišiel), Je n'ai jamais travaillé le samedi. (Vsobotu som nikdy nepracoval.).

 

LES PRÉPOSITIONS - PREDLOŽKY

 

Predložky vyjadrujú vzt'ahy podradenosti alebo závislosti medzi slovesami, podstatnými menami, zámenami, príslovkami a číslovkami: C'est le moulin à café de ma grand-mère. (To je kávovy mlynček mojej babičky.) Z hl'adiska formy sú jednoslovné: de (od), à, en (v, vo), sur (na), sous (pod), par (cez), pour (pré), sans (bez), avec (s, so), vers (k, ku), avant (pred, časová), après (po, časová), devant (pred, miestna), derrière (za, miestna) predložkové spojenia: à côté de (vedl'a), d'après (podl'a), en face de (oproti), grâce à (vd'aka komu, čomu); byvalé príčastia alebo adjektiva: excepté (s výnimkou), attendu, vu (vzhľadom na), concernant (čo sa týka). Entre (medzi dvoma) a parmi (medzi viac ako dva): Les relations entre ces deux voisins sont bonnes. (Vzt'ahy medzi týmito dvoma susedmi sú dobré). Il chercha parmi ses papiers. (Hl'adal vo svojich papieroch.) Pod vplyvom nasledujúceho určitého člena le, les dochádza k zmene predložiek à, de: en face du cinéma (oproti kinu), grâce aux médias (vd'aka médiám), à 6 heures du matin (o 6 hodine ráno).

 


 Použitá literatúra:
Oui! Francúzština – maturita, Eva Mátéffyová, Magali Boursier, Eva Švarbová, vydavateľstvo Enigma, 2014.