Vypracoval: Mgr. Eva Gutová

Prítomný čas slovesa „byť“:


Jednotné číslo

Množné číslo

Je suis

Nous sommes

Tu es

Vous êtes

Il/elle/on est

Ils/elles sont

Na rozdiel od slovenčiny je podmet vo francúzskej vete vyjadrený, a to buď podstatným menom alebo osobným zámenom.

Zápor:


Jednotné číslo

Množné číslo

Je ne suis pas

Nous ne sommes pas

Tu es pas

Vous êtes pas

Il/elle/on est pas

Ils/elles ne sont pas

  • „TU“ a „VOUS“

Tak ako v slovenčine, aj vo francúzskom jazyku sa používa 2. osoba jednotného čísla pri tykaní. 2. osoba množného čísla sa môže vzťahovať buď na skupinu osôb alebo na jednu osobu, ktorej vykáme.

Tu es là, maman? – Mama, si tu?

Vous êtes prêts, les enfants? – Deti, ste pripravené?

Vous êtes espagnol, Monsieur Sanchez? – Pán Sanchez, vy ste Španiel?

  • „IL(S)“ a  „ELLE(S)

Tieto osobné zámená môžu označovať osoby aj veci.

Elle est très belle, Isabelle Adjani. – Isabelle Adjani je veľmi pekná.

Elle est très belle, la tour Eiffel. – Eiffelova veža je veľmi pekná.

Il est très beau, Kevin Costner. – Kevin Costner je veľmi pekný.

Il est très beau, le musée d´Orsay. – Múzeum Orsay je veľmi pekné.

Pozor!

V množnom čísle sa osobné zámeno „ELLES“ môže vzťahovať len na podstatné mená (osoby) ženského rodu. Ak sa jedná o skupinu osôb alebo vecí, ktoré sú mužského aj ženského rodu, vtedy sa používa osobné zámeno „ILS“.

Paul, Marie et Julie sont français: ils sont de Nice. – Paul, Marie a Julie sú Francúzi, sú z Nice.

  • „ON“ a „NOUS“

V bežnej reči je zámeno „ON“ ekvivalentom zámena „NOUS“.

Sylvie, Marie et moi, nous sommes françaises: on est de Paris.

Sylvie, Marie a ja sme Francúzsky, sme z Paríža.

Zámeno „ON“ môžeme preložiť aj pomocou výrazov „celý svet / všetci “ alebo „ľudia“.

En France, on est très gentil. – Vo Francúzsku sú všetci/ ľudia veľmi milí.

Podstatné mená, ktoré nasledujú po slovese être a vyjadrujú zamestnanie alebo národnosť, nemajú člen.

Vous êtes médecin? Ste lekár?

Non, je suis ingénieur. – Nie, som inžinier.

Monsieur Picard est Slovaque? – Pán Picard je Slovák?

Pozor! Ak je podstatné meno bližšie určené nejakým adjektívom, používa sa člen neurčitý.

Paul est un professeur exceptionnel. – Paul je vynikajúci profesor.

Marie est une bonne secrétaire. – Marie je dobrá sekretárka.

Vo francúzštine sa sloveso être veľmi často používa v slovnom spojení c´est/ ce sont, ktorý sa používa pri identifikácii vecí alebo osôb.

Jednotné číslo:

C´est une mangue. – To je mango.

C´est un acteur. - To je herec.

 

Množné číslo:

Ce sont des mangues. – To sú mangá.

Ce sont des acteurs. – To sú herci

Pozor! Po výraze c´est, ce sont má však podstatné meno člen neurčitý. Výnimkou sú len podstatné mená, ktoré označujú jedinečné veci. Vtedy sa používa člen určitý.

C´est la tour Eiffel. – To je Eiffelova veža.

Zopakujte si:

  1. Vyčasujte sloveso byť v prítomnom čase.

  2. Porovnajte používanie druhej osoby množného čísla so slovenčinou.

  3. Vysvetlite rozdiel v používaní osobných zámen „ILS“ a „ELLES“.

  4. Charakterizujte použitie osobného zámena „ON“.

  5. Uveďte, kedy sa po slovese byť nepoužíva podstatné meno s členom.

Literatúra:

GRÉGOIRE, M. a kol.: Grammaire progressive du français avec 500 exercices

PRAVDA, M. – PRAVDOVÁ, M.: Francúzština pre samoukov