Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

Tretí stupeň – superlatív tvoríme vo francúzštine pravidelne, a to pridaním určitého člena pred komparatív. Pre superlatív budeme používať schémy:


le/ la/ les + moins/ plus + prídavnémeno

 

Le Louvre est le plus grand musée de France.

Louvre je najväčšie múzeum vo Francúzsku.


Voici le restaurant le moins cher du quartier.

Toto je najlacnejšia ( = najmenej drahá) reštaurácia v štvrti.

 

Pozn. Postavenie superlatívu vo vete závisí od postavenia prídavného mena. Ak prídavné meno v 3. stupni stojí za podstatným menom, je člen pri podstatnom a aj pri prídavnom mene.

 

C´est le livre le plus intéressant.

Je to najzaujímavejšia kniha.


C´est la fille la moins sympatique.

Je to najnesympatickejšie (= najmenej sympatické) dievča.


 

Skupinu, s ktorou danú vec alebo vlastnosť porovnávame, pripájame k superlatívu pomocou predložky de, ktoré zodpovedá slovenskému z .

 

Elle est la plus gentille de tous.

Je najmilšia zo všetkých.

 

La plus jeune de la famille c´est ma fille Charlotte.

Šarlota je najmladšia z rodiny.


La Joconde est le plus connu des tableux de Léonard de Vinci.

Mona Líza je najznámejší z obrazov Leonarda da Vinciho.


Stretávame sa však aj s prípadmi, keď sa namiesto predložky de používa predložka à. Jedná sa o názov krajiny alebo oblasti mužského rodu, názov mesta alebo podstanné meno monde.

 

Les îles de la Madeleine sont le plus bel endroit pour la planche à voile au Québec.

Magdalénine ostrovy sú v Québecu najkrajším miestom na jachtárstvo.

 

La marque de parfum la plus connue à Paris est Chanel 5.

V Paríži je najznámejšou značkou parfému Chanel 5.

 

Stonehenge est un des sites mégalithiques les plus célèbres au/du monde.

 

 

Namiesto člena môže byť v 3. stupni aj privlastňovacie zámeno.

 

C´est sa plus belle robe.

To sú jej najkrajšie šaty.


 

Superlatív odvodený od II. stupňa majú aj prídavné mená:

 

bonle meilleur, la meilleure, les meilleur (e)s

 

On a élu la meilleure actrice de l´année.

Zvolili sme najlepšiu herečku roka.


 

petitle(s) plus petit(s), la/les plus petite(s), le/la/les moindre(s)

 

C´est le plus petit téléviseur qui existe.

To je najmenší televízor aký existuje.