http://atelier.canalj.fr/images/canalj/home-atelier_tous-les-heros.jpgMôže H onemieť? Áno, vo francúzštine je tomu tak.

Základné pravidlo vo výslovnosti je, že zvuk [H] v nej neexistuje. Tento zvuk je pre francúzov cudzí a len málokedy sa im ho podarí vysloviť. V snahe vysloviť ho, vyslovujú skôr nejaké silené [CH]. Ak sa teda vaše priezvisko začína tak ako moje, na H, budete mať neustále problémy s jeho písaním, diktovaním a vyslovovaním. Len na pripomenutie, H sa hláskuje ako [aš].


Napriek výslovnosti, H má francúzština hneď dvojaké: nemé a dyšné. Aký je medzi nimi rozdiel?


  • Nemé H/ le H muetnespôsobuje vo výslovnosti žiadne problémy, pretože sa jednoducho nevyslovuje. Najčastejšie sa nachádza na začiatku slova. Tvárime sa, ako keby sme ho preskočili a slovo sa bude začínať nasledujúcou samohláskou. Napríklad slovo l´hôtel, ktoré sa bude začínať na [O]. Nemé H sa viaže s predchádzajúcimi slovami tak ako je to u slov začínajúcich na samohlásky: les hôtels [lezotel] a eliduje: správne: l´hongrois, nesprávne:le hongrois.

Niekoľko príkladov:

nemé H/ le H muet

habit

habitude

herbe

héroïque

heure

heureuse

hirondelle

hiver

hongrois

hôtel

humide

hypermarché

hypocrite


 

  • Dyšné H sa pokladá za spoluhlásku, ktorú nevyslovujeme, no neviaže sa, príklad: správna výslovnosť les haricots [le ariko], nesprávna: [lezariko]ani neeliduje (nesťahuje sa člen) napríklad: správne: le hors-d´oeuvre, nesprávne: l´hors-d´oeuvre.

Niekoľko príkladov:

dyšné H/ le H aspiré

hangar

hamac

haricot

haut

hérisson

héros

hors-d´oeuvre

 

Pozor na výslovnosť slova héros, H je v tomto prípade dyšné, teda neviaže sa.V množnom čísle les héros správne vyslovujeme [le ero], nesprávna výslovnosť je [lezero] vo význame nuly.


Možno vám napadla otázka, ako teda rozlíšiť či ide v slove o nemé alebo dyšné H. Presné ravidlo, ktoré by nám pomohlo pri ich rozpoznaní neexistuje. Pomôcť nám môže slovník, dyšné H sa tu označuje apostrofom, napríklad: haricot [´arico] či časté používanie slova a osvojenie si jeho správnej výslovnosti.

Poznámka : pozor, Francúzi často vyslovujú [lezariko], hoci je to nesprávne.


 

Postavenie nemého a dyšného H v slove:

Nemé a dyšné H sa vyskytuje vo francúzštine hlavne na začiatku slov. Výnimku tvoria slová, v ktorých sa H nachádza uprostred či nakonci, ide hlavne o slová prebraté z iných jazykov. Malú rekapituláciu nájdete v nasledujúcej tabuľke:


začiatok slova

stred slova

koniec slova

nemé H 

hôtel

menhir

maharadjah

dyšné H

haricot

préhistoire

-

 Zopakujte si:
1. Čo je némé H? Uveďte 3 príklady.
2. Čo je dyšné H? Uveďte 3 príklady.
3. Ako sa hláskuje písmeno H?
4. Ako sa vyslovuje les haricots a les héros a vysvetlite prečo.

Použitá literatúra:
http://www.priroda.sk/data/books/preview/book_30/index.html?page=10
http://www.lingea.cz/zpravodaj?z=275
http://atelier.canalj.fr/images/canalj/home-atelier_tous-les-heros.jpg
Ecrire le h muet et le h aspiré. In Bescherelle école toutes les règles des exemples amusants. Hatier, 2007. ISBN 978-2-218-92559-7,p. 285-286.