Některé látky se mohou vyskytovat v různých skupenstvích :pevném, kapalné a plynném. Za určitých podmínek dochází ke změně skupenství látky. Tání a tuhnutí jsou děje, při kterých se mění pevné skupenství látky na kapalné a naopak. V krystalické látce probíhají při teplotě tání tt .Teplota tání závisí na druhu látky a na tlaku. Při tání přijme těleso teplo, při tuhnutí naopak těleso odevzdá teplo svému okolí. Skupenské teplo tání L je teplo, které přijme pevné těleso o určité hmotnosti při teplotě tání. Aby se změnilo na kapalné těleso téže teploty. Vypařování znamená změnu skupenství kapaliny na volném povrchu na skupenství plynné. Vypařování probíhá při každé teplotě. Kapalina se vypařuje rychleji, zvýšili se teplota, zvětšili se volný povrch kapaliny nebo jsou-li páry nad povrchem kapaliny odnášeny proudícím vzduchem. Různé kapaliny se za stejných podmínek vypařují různě rychle. Při vypařování přijímá kapalina teplo ze svého okolí.