1924 . .ije a tvorí v Bratislave

- prozaik, publicista, esejista

- absolvoval vysokú .kolu politickú a hospodársku v Prahe

- pôsobil v straníckych

- nesúhlasil so vstupom vojsk Var.avskej zmluvy v roku 1968, o rok neskôr bol vylúčený z KS,

nesmel publikovať a. do roku 1989

- tradicionalista . témy: vojna . 2. svetová, zobrazená cez oči vojaka, ktorý sa nepridal

k Červenej armáde, ale bojoval na strane Nemcov

kolektivizáciu . má vlastný pohľad: cez človeka, čo nechce odovzdať pôdu

- veľký pacifista, humanista, bojuje proti akémukoľvek násiliu

- tvorba . ťa.ko sa číta, vy.aduje náročného čitateľa

- je úvahovo reflexívna

- postavy majú vnútorný aj vonkaj.í monológ, ťa.ko sa rozli.ujú a ťa.ko

rozoznáme postavu rozprávača a postavu hlavného hrdinu

- je to typ tradicionalistu, ale s modernými prvkami

HOSŤ MAJSTRA ČERTA

- do literatúry vstúpil v roku 1962 touto knihou krátkych próz

- vyu.íva tu ľudové prvky

- vracia sa do svojho rodiska

VOJENSKÝ ZBEH . zbierka poviedok

DUNAJSKÉ HROBY . novela

- vyvolala veľký rozruch

- téma: vina vojaka, ktorý pre.il v.etky útrapy vojnového zajatia a ktorý sa pred koncom vojny

vracia domov

- hlavní hrdinovia . 4 slovenskí vojaci, ktorí sa cez zamrznutý Dunaj vracajú domov, preto.e

utiekli z vojny

- nezobrazuje ich dejové zá.itky, ale vnútorné pocity prvky existencionalizmu: strach,

úzkosť, pud sebazáchovy

POCHOVAL SOM HO MŔTVEHO . kniha noviel

- témy: SNP a vojna

- zobrazuje tu svet človeka počas týchto udalostí, ale prelínajú sa tu viaceré roviny:

1. vojna

2. spomienky na domov

AMEN MÁRIA . najlep.ia kniha

- nadávka vojakov

- má podtitul Samí dobrí vojaci

- téma: 2. svetová vojna

účasť Slovákov vo vojne . na východnom fronte (Ukrajina) na strane Nemcov

- vyniká tu postava: Matú. Zráz . príslu.ník Slovenskej armády, bojuje na východnom fronte

- celým románom dáva otázku, či je tento vojak vinný, .e neprebehol na stranu Rusov a či

mô.e za svoju účasť vo vojne

- z celého románu sa nedozvieme odpoveď, tú autor necháva na čitateľovi

- literárny význam románu:

1. podáva autentickú Ukrajinu

73

2. autentický vzťah slovenských vojakov k civilnému obyvateľstvu Ukrajiny . Slováci

im pomáhali, aj keď boli okupantmi

3. vzťah Slovákov k ukrajinským .enám a dievčatám

- nie je to ideologický román

- má voľnú kompozíciu, medzi kapitolami nie je následnosť

- chýba charakteristika a logický vývoj postáv

- román je robený pomocou filmovej techniky

- je to výpoveď o dobe pred dejom

PIVNICA PLNÁ VLKOV . nadčasový román

- má 6 kapitol, ktoré na seba nepriamo nadväzujú

- spája ich postava: Fedor Perún z Perúnovej Vsi

- hlavná my.lienka: koľko útrap a poni.ovania musí zniesť človek, pokým zvíťazí jeho pravda

- časové ohraničenie: začína krátko pred 2. svetovou vojnou, končí okolo r. 1963 . 1965

- témy: vojna SNP

február 1948 kolektivizácia

kult osobnosti rehabilitácia odsúdených ľudí

- je tu veľa filozofických úvah o v.etkom okolo nás, ktoré nám podávajú ľudia rôzneho

myslenia a spoločenského postavenia

- zvlá.tnosť knihy: ruský, nemecký a rumunský jazyk

veľa liturgických obrazov

- kniha je koncipovaná ako veľká výzva pre tých, ktorí majú moc, aby si dobre zvá.ili, čo

mô.u urobiť svojim nesprávnym rozhodnutím

- je to vnútorné svedectvo ľudí o dobových udalostiach