1919 . 1994

- spisovateľ, novinár, dramatik

- narodiť sa na Morave, vy.tudoval na FF UK

- v 68 nesúhlasil so vstupom vojsk var.avskej zmluvy

- emigroval do Rakúska, neskôr do Izraelu, Talianska a v 90. rokoch sa vracia na Slovensko

- zúčastnil sa vojny, SNP, dostal sa do koncentračného tábora

- sám o svojej tvorbe napísal:

.Pí.em len o tom, čo som na vlastné oči videl, čo som na vlastné u.i počul, to je nakoniec

povinnosť ka.dého spisovateľa..

- priniesol beletristickú reportá., znaky: 1.dejovosť

2. psychologický moment

3. .tylizovaný dialóg

4. ka.dá postava má vnútorný .ivot

KDE SA KONČIA PRA.NÉ CESTY

- 1. kniha beletristických reportá.í

- kniha z východného Slovenska

- z 50. rokov, zobrazuje začiatky budovania socializmu

- prejavuje tu nespokojnosť so socializmom

ONESKORENÉ REPORTÁ.E

- ďal.ia kniha beletristických reportá.í

- zachytáva február 1948 a. rok 1953

- vy.la v roku 1963

- zbierka krátkych próz z obdobia kultu osobnosti

- varovanie, ako sa s človekom zaobchádzalo, v podmienkach vývoja socialistickej spoločnosti

- autor má hneď na začiatku pripomienku, .e nič nemô.e zostať utajené

- obsahuje 11 reportá.í, ka.dá má spomienkový charakter

- hlavným hrdinom je v.dy veľmi charakterný človek, ktorého bezdôvodne zatkne .TB a tým

sa zmení jeho .ivot

Na cintoríne reportá. z tejto knihy

- príbeh 40-ročnej .eny s men.ou telesnou vadou (kríva), ktorá verila v dobro a

v spravodlivosť

- bojovala v SNP, zachránila partizánskeho veliteľa v obkľúčení

- po skončení vojny sa zoberú a majú deti

- v roku 1952 v ranných hodinách ho zatkne .TB, zostáva sama s deťmi, musí odísť z bytu

- .TB ju núti, aby sa s ním rozviedla

- v.dy to odmieta a stále .iada, aby mohla nav.tíviť man.ela vo väzení

- nakoniec jej vyhovejú, ale mu.ovi povedia, .e po.iadala o rozvod

- pri náv.teve ju mu. odmietne, .ena spácha samovra.du a mu.a prepustia o niekoľko

mesiacov so slovami: .Pardon, bol to omyl..

AKO CHUTÍ MOC . román, pripomína politický pamflet

- polemika o pravde, polopravde nepravde

- ostrá kritika na bývalý re.im

- vyu.íva retrospektívu

- hlavná postava: fotograf Frank

- rozpráva príbeh o svojom priateľovi, ktorý bol čestný a silný mu., Frank sa s ním stretol

počas SNP

71

- v rokoch budovania socializmu sa mu. zapája do kolektivizácie, neskôr sa stáva najsilnej.ím

mu.om v .táte . predsedom KS

- Frank sleduje jeho .ivot od SNP po smrť, zbiera fotografie z jeho .ivota

- dej sa odvíja retrospektívne, v smútočnej miestnosti, kde sa konajú prípravy na .tátnický

pohreb

- do miestnosti prúdia húfy ľudí, medzi smútiacimi je aj vdova po ňom, ktorá nie je smutná

- je to jeho druhá man.elka, zobral si ju len na reprezentáciu

- prichádza jeho syn z prvého man.elstva . otrhaný, .pinavý . prejavuje protest proti otcovi

- dôle.itá je kapitola o vystavení úmrtného listu:

..tátnik má umrieť na infarkt, nie na euréniu..

- protokol o smrti sfal.ujú, za príčinu smrti uvedú leukémiu, lebo to lep.ie znie

- román je nadčasový, má v.eobecnú platnosť

- je to analýza úspechu človeka a toho, ako úspech mení charakter

SMRŤ SA VOLÁ ENGELCHEN . román

- námet . 2. svetová vojna

- dej sa odohráva v dedine Plo.tiná (na Slovensko.moravskom pomedzí)

- autobiografia . je to skutočná udalosť

- hlavné postavy: Voloďa (=autor)

partizánsky veliteľ Nikolaj

.idovka Marta

+ ďal.í partizáni a obyvatelia dediny

- prebieha retrospektíva: Voloďa po vojne le.í v nemocnici, má ochrnuté nohy a spomína si na

dni, ktoré pre.il v Nikolajovej skupine

- táto partizánska skupina má hlavný stan v dedine Plo.tiná

- Nikolaj je smelý, odvá.ny partizánsky veliteľ

- pripustil taktickú chybu, keď prepustil Nemcov, tým ohrozil celú dedinu . prepustení Nemci

priviedli svojich vojakov a tí vyvra.dili chlapov z dediny (upálili ich v stodole)

- do nemocnice za Voloďom prichádza Marta, ktorá počas vojny pracovala v miestnej lekárni a

pomáhala partizánom, ale naoko kolaborovala s Nemcami a tak získavala informácie

- po skončení vojny sa k nej ľudia správali ako k prisluhovačke fa.izmu, spoločnosť po vojne

ju neprijala a odsúdila, preto sa rozhodne odísť z mesta

- Voloďa k nej mal citový vzťah, odrádza ju od odchodu

- postava Marty nesie prvky stratenej generácie . po vojne si nevie nájsť miesto

- Nikolaj vidí východisko v smrti, zomiera pri výbuchu pancierovej päste (nevieme, či

náhodou, alebo či ju odpálil)

- záver: Voloďa si ucíti nohy, rozhodne sa hľadať nemeckého veliteľa, ktorý zapríčinil smrť

mu.ov Plo.tinej, ten veliteľ sa volá Engelchen

- Voloďa chce pomstiť ľudí z Plo.tinej a Martu

- diela z emigrácie a po roku 1989:

SÚDRUH MÄNCHHAUSEN . politická satira z totalitných procesov za socializmu

- rie.i tu totalitu a prácu .TB

- kritický pohľad na socializmus