Vypracovala: Eva Gutová

 Väčšina prídavných mien sa vo francúzskej vete nachádza za podstatným menom. Existujú však prípady, kedy sa prídavné meno nachádza pred podstatným menom alebo dokonca sa jeho pozícia môže meniť, a to v závislosti od jeho významu.


  1. Prídavné mená stojace za podstatným menom (substantívum + adjektívum)

     

Do tejto skupiny patria prídavné mená označujúce:

  • fyzické vlastnosti (farbu, tvar, teplotu...)

 

une pomme verte – zelené jablko

 

une table carrée – štvorcový stôl

 

le temps humide – vlhké počasie

  • národnú príslušnosť

 

un écrivain français – francúzsky spisovateľ

 

une étudiante étrangère – zahraničná študentka

  • politický systém, vierovyznanie

 

un pays démocratique – demokratický štát

 

un rite catholique – katolícky obrad

  • minulé a prítomné príčastie

 

une jupe plissée – plisovaná sukňa

 

un enfant obéissant – poslušné dieťa

  • prídavné mena dlhšie ako podstatné meno alebo prídavné mená modifikované príslovkou

 

la femme exceptionnelle – výnimočná žena