Platnosť vety sa mení záporom – negáciou. Záporná veta vyjadruje opak kladnej. Zápor sa vyskytuje pri všetkých druhoch viet.

 

  1. La négation et les formes simples du verbe (zápor a jednoduché formy slovies): ( présent, imparfait, futur simple...)

Exemple : Je ne suis pas un enfant.

Zápor (ne...pas) rámuje sloveso (être) v prítomnom čase oznamovacieho spôsobu, (présent : suis).


Exemple : Avant, je ne parlais pas beaucoup.

Zápor (ne...pas) rámuje sloveso (parler) imperfekte, (imparfait : parlais).


Exemple : Demain, il ne pleuvra pas sur toute la France.

Zápor (ne...pas) rámuje sloveso (pleuvoir) v jednoduchom budúcom čase, (futur simple : pleuvra).

 

 

  1. La négation et les formes composées du verbe (zápor a zložené formy slovies): (passé composé, plus-que-parfait, futur proche...)

Exemple : Je ne suis pas allé au cinéma.

Sloveso (aller) je v zloženom minulom čase (passé composé), zápor (ne...pas) rámuje iba pomocné sloveso (être : suis).


Exemple : Quand je suis arrivé, Anne n´avait pas pleuré.

Sloveso (pleurer) je v zloženom predminulom čase (plus-que-parfait), zápor (ne...pas) rámuje iba pomocné sloveso (avoir : avait).


Exemple : Je ne vais pas écrire.

Sloveso (écrire) je v zloženom blízkom budúcom čase (futur proche), zápor (ne...pas) rámuje iba časované sloveso (aller : vais).

 

 

  1. Rien, jamais, plus, personne et les formes composées du verbe (záporové častice a zložené formy slovies):

Exemple : Je ai rien fait., Je ne suis jamais venu ici., Je n´avais plus reparlé avec elle. Pri zložených slovesných časoch zápor (ne...rien, ne...jamais, ne...plus) rámuje iba pomocné sloveso (avoir/être).

Exemple : Je ne vais plus danser.

Pri zložených slovesných časoch (futur proche), ktoré pozostávajú z  časovaného slovesa a slovesa v neurčitku, zápor (ne...rien, ne...jamais, ne...plus) rámuje iba časované sloveso (aller : vais).

Exemple : Elle n´a parlé à personne. Je ne vais forcer personne.

Na rozdiel odzáporových častíc rien, jamais, plus sa záporová častica personne dáva vždy na koniec vety.

 

 

  1. La négation et les phrases impératives (zápor a rozkazovacie vety)

V hovorovej reči používame na rozkaz imperatív:

Exemple : Ne mange plus de chocolat!

Zápor (ne...plus) rámuje sloveso (manger) v rozkazovacom spôsobe (mange).


V písomnom styku používame na rozkaz skôr infinitív:

Exemple : Ne jamais dépasser cette quantité, cela pourrait être dangereux.

Zápor sa v tomto prípade dáva vždy pred sloveso.