Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

  • Spojka comme (ako)

 

Jedným zo spôsobov porovnávania je použitie spojky comme (ako), po ktorej však nesmie nasledovať prídavné meno alebo príslovka.

 

Je ne suis pas comme vous. – Nie som ako vy.

Il est pharmacien comme son père. – Je lekárnik ako jeho otec.

Cela s´écrit comme cela se prononce. – Píše sa to tak, ako sa to vyslovuje.

Cette maison est grande comme un palais. – Tento dom je veľký ako nejaký palác.

Il est rusé comme un renard. – Je ryšavý ako líška.


 

 

  • Komparatív

 

Tak ako v slovenčine, tak aj vo francúzštine používame pre porovnávanie druhý stupeň prídavného mena alebo príslovky, tzv. komparatív. Zatiaľ čo v slovenčine sa komparatív vzťahuje len na prídavné mená a na príslovky, vo francúzštine sa vyskytuje aj pri slovesách a podstatných menách.


 

Pre vyjadrenie rovnocennosti používame schémy:


aussi + prídavnémeno / príslovka + que

 

Elle est aussi intelligente que sa sœur. – Je (rovnako) taká inteligentná ako jej sestra.

Louis est aussi grand que Paul.Louis je (rovnako) taký veľký ako Paul.

Louis parle aussi lentement que Paul. – Louis rozpráva (rovnako) tak pomaly ako Paul.


 

autant de + podstatnémeno + que

 

Louis a autant d’amis que Paul. – Louis má toľko priateľov ako Paul.

Louis a autant de courage que Paul. – Louis má toľko odvahy ako Paul.


 

sloveso + autant + que

 

Jean mange autant que Paul. – Jean je toľko ako Paul.

Je travaille autant que toi. – Pracujem toľko ako ty.


 

Pre vyjadrenie väčšej intenzity používame schémy:


plus + prídavné meno / príslovka + que

 

Elle est plus intelligente que sa sœur. Je inteligentnejšia ako jej sestra.

Louis est plus grand que Paul. – Louis je väčší ako Paul.

Louis parle plus lentement que Paul. – Louis rozpráva pomalšie ako Paul.


 

plus de + podstatné meno + que

 

Louis a plus d’amis que Paul. – Louis má viac priateľov ako Paul.

Louis a plus de courage que Paul. – Louis má viac odvahy ako Paul.


 

sloveso + plus + que

 

Jean mange plus que Paul. – Jean je viac ako Paul.

Je travaille plus que toi. – Pracujem viac ako ty. 

Pre vyjadrenie menšej intenzity používame schémy:


moins + prídavnémeno / príslovka + que

 

Elle est moins intelligente que sa sœur. – Je menej inteligentná ako jej sestra.

Louis est moins grand que Paul. Louis je menší ako Paul.

Louis parle moins lentement que Paul. – Louis rozpráva rýchlejšie (=menej pomaly) ako Paul.


 

moins de + podstatnémeno + que