Neurčitok sa používa predovšetkým po slovesách vyjadrujúcich:

 • pohyb (aller, venir, descendre, monter, courir, partir...)

Elle est venue rapporter des livres qu´on lui avait prêtés. – Prišla vrátiť knihy, ktoré jej boli požičané.

 • predpoklad, vieru (croire, estimer, penser, dire, supposer...)

Elle estime avoir raison. – Verí, že má pravdu.

 • prianie, úmysel (espérer, souhaiter, désirer, préférer...)

Nous espérons recevoir bientôt de vos nouvelles. – Dúfame, že čoskoro dostaneme od vás správy.

 • vnímanie (voir, regarder, entendre, écouter, sentir...)

Je l´ai entendu rire. – Počul som ho smiať sa.

 • po modálnych slovesách (falloir, devoir, pouvoir, savoir, vouloir, faire, laisser...)

Elle n´a pas su répodre. – Nevedela odpovedať.

 

B.  Zložený neurčitok vyjadruje predčasnosť, t.j. dej, ktorý prebehol /alebo prebehne) skôr ako dej hlavnej vety. Niekedy používaný termín „minulý infinitív“ nie je výstižný, pretože označuje nielen minulé, ale aj budúce deje.

Il coit (il croyait, il croira) avoir gagné. – Verí (veril, uverí), že vyhral.

 

Zloženým neurčitkom krátime najčastejšie vedľajšie vety časové so spojkou après (keď, až, potom čo), ale aj iné typy viet. Podmienkou je však rovnaký podmet v hlavnej a vedľajšej vete.

Après avoir fait ses courses, elle est rentrée. – Keď nakúpila, vrátila sa domov.

Après avoir terminé ce travail, je me reposerai. – Až skončím túto prácu, odpočiniem si.

Je suis content de ne pas avoir attendu. – Som rád, že som nečakal.

 

III.                  Nahrádzanie vedľajšej vety infinitívom

Ak je podmet hlavnej vety totožný s podmetom vedľajšej vety, vtedy:

 • nutné nahradiť subjunktív infinitívom,

Je voudrais que je dorme. → Je voudrais dormir.

 • možné nahradiť indikatív infinitívom,

J´espère que je recevrai bientôt de vos nouvelles. → J´espère recevoir bientôt de vos nouvelles.

 


Zopakujte si:

 1. Uveďte pravidlo tvorenia minulého neurčitku a porovnajte ho s tvorením zloženého minulého času /passé composé/.

 2. Porovnajte časový význam prítomného a minulého neurčitku.

 3. Na príkladoch popíšte funkciu infinitívu vo vete.

 4. Uveďte, po akých slovesách sa najčastejšie používa infinitív.

 5. Popíšte nahrádzanie vedľajšej vety infinitívom.

 


Literatúra:

Boulares M. – Frérot J. L. : Grammaire progressive du français avec 400 exercices

Delatour Y. a kol.:Grammaire du Français

Pravda M. – Pravdová M.: Francúzština pre samoukov

Taišlová J.:  Mluvnice francouzštiny

Taraba J.: Francúzska gramatika