Vzorce kyslíkatých kyselín vytvárame z ich názvov nasledovným spôsobom:

  1. Za sebou sa napíšu značky chemických prvkov, ktoré tvoria kyslíkatú kyselinu, teda:

Prvá bude chemická značka vodíka – H, druhá v poradí bude chemická značka kyselinotvorného prvku - B a tretia v poradí v chemickom vzorci kyslíkatej kyseliny bude chemická značka kyslíka – O.

 

  1. Priraďovanie oxidačných čísiel jednotlivých prvkov tvoriacich kyslíkatú kyselinu:

Teda atómu vodíka H priradíme oxidačné číslo +I, atómu kyslíka O priradíme oxidačné číslo –II. Ostáva nám ešte priradiť oxidačné číslo kyselinotvornému prvku, to priradíme na základe názvoslovnej prípony, ktorú vidíme v názve kyslíkatej kyseliny.

 

  1. Atómu vodíka H a atómu kyselinotvorného prvku priradíme indexy, ktoré im prislúchajú podľa názvu kyslíkatej kyseliny.

  2. Keďže súčet oxidačných čísiel v molekule sa musí rovnať nule, ľahko vypočítame index, ktorý prislúcha atómu kyslíka.

Všeobecný vzorec kyslíkatej kyseliny HxByOz, kde x, y sú prislúchajúce indexy vyplývajúce z názvu kyseliny a z je prislúchajúci index pri atóme kyslíka.

Hodnota x je celé číslo a vyjadruje predponu v názve kyseliny podľa uvedenej tabuľky: