Kyslé dažde

 

                                              Ako vzniká kyslý dážď?

1.                          Kyslý dážď vzniká ako dôsledok silného znečistenia ovzdušia- vzniká následkom úniku oxidu siričitého a oxidov dusíka do atmosféry, kde prejdú chemickými premenami a sú rozpustené v kvapkách vody v oblakoch- spôsobované  ľudskou činnosťou. Do ovzdušia sa dostávajú napr. z výroby elektrickej energie alebo z emisií dopravných prostriedkov. Kvapky padajú na zem vo forme dažďa alebo snehu. Pojem kyslý dážď je niekedy použitý vo všeobecnejšom význame, ktorý zahŕňa všetky formy kyslého spádu - mokrý spád, kedy kyselinotvorné plyny a častice sú splachované dažďom a inými zrážkami, a suchý spád, keď sa plyny a častice ukladajú na povrch Zeme bez prítomnosti zrážok

2.                          Základné prírodné javy, ktoré prispievajú k emisii kyselinotvorných plynov do atmosféry sú emisie zo sopiek a z biologických procesov v pôde, v močiaroch a v oceánoch.

 

                                    Čo spôsobuje kyslý dážď?

1.                         Príroda: Desaťročia zvýšeného prísunu kyselín spôsobili zvýšenú environmentálnu záťaž vysokohorských lesov a vodných organizmov v citlivých ekosystémoch. V niektorých prípadoch sa zmenili celé biologické spoločenstvá a z niektorých jazier a tokov vymizli niektoré druhy rýb. V mnohých iných prípadoch prebehli menej nápadné zmeny, ktoré viedli k zníženiu rozmanitosti druhov v ekosystéme. Toto platí obzvlášť pre severovýchod USA, kde bývajú najkyslejšie dažde a pôda má často menšiu schopnosť neutralizovať kyslosť. Voskovitý povrch listov sa rozkladá a ubúdajú živiny, takže stromy môžu byť ľahšie poškodené mrazom, hubami a hmyzom. Spomaľuje sa rast koreňov, následkom čoho sa znižuje príjem živín.

2.                         Človek: Kyslý dážď ničí niektoré stavebné materiály a historické pamiatky, no spôsobuje aj urýchlenie hrdzavenia železa.  Toxické ióny, ktoré sú uvoľňované vďaka kyslému dažďu, sú najväčšou hrozbou pre ľudí. Mobilizovaná meď spôsobuje záchvaty a hnačky u detí a predpokladá sa, že voda znečistená hliníkom spôsobuje Alzheimerovu chorobu. Kyslý dážď spôsobuje eróziu starobylých vzácnych sôch.

                 Ako by sme mali zabraňovať tvorbe kyslého dažďu?

V USA, množstvo uhoľných elektrární používa odsírovanie spalín, aby sa odstránili plyny obsahujúce síru.  Nahradiť zle vplývajúce elektrárne na ovzdušie tým, že ich nahradíme ekologickejšími, napr. elektrárňou na biomasu. A k celkovému zabráneniu znečisťovania ovzdušia môže prispieť každý z nás- menej chodiť autom, úsporne používať v domácnosti vodu či kúrenie.