Kyseliny sú chemické zlúčeniny, ktorých prítomnosť zisťujeme pomocou indikátorov.                                                                          Indikátory („ukazovatele“) sú látky, ktorých sfarbenie sa mení v závislosti od prostredia.                                                                          Medzi indikátory patrí napríklad : univerzálny indikátorový papierik, fenolftaleín, šťava z červenej kapusty

Kyslosť roztokov kyselín spôsobujú oxóniové katióny.

Vznik oxóniového katiónu: Každá kyselina obsahuje atóm H I (napr. kyselina chlorovodíková HICl-I). Každá kyselina vo vodnom roztoku ionizuje - odštiepi katión vodíka, ktorý sa zlúči s molekulou vody a tak vznikne oxóniový katión ( H3O+ ).

                                    HCl    →   H+   +   Cl-             H+

H2O

     _________ 

H3O+

Úplný zápis:      HCl   +    H2O    →    H3O+  +   Cl( chloridový anión)

Kyslosť roztokov môžeme vyjadriť pomocou hodnoty pH.

                        pH  <  7  kyslé roztoky  ( čím je pH menšie ako 7, tým je roztok kyslejší)

                        pH  =  7  neutrálne roztoky (napr. destilovaná voda)

Rozdelenie kyselín (podľa toho, či obsahujú kyslík):

1,  Bezkyslíkaté: sú dvojprvkové zlúčeniny zložené z vodíka a nekovového prvku, napr.

·      kyselina chlorovodíková (HCl) – vzniká reakciou vodíka s chlórom

H2   +   Cl2   →  HCl

·      kyselina fluorovodíková (HF)

·      kyselina bromovodíková (HBr) 

·      kyselina jodovodíková (HI)

 

2, Kyslíkaté:  sú trojprvkové zlúčeniny zložené z vodíka, nekovového prvku a kyslíka

·      kyselina dusičná (HNO3)        H+  +  NO3-   →   HNO3   

·      kyselina sírová  (H2SO4)         2 H+  +  SO42- H2SO4

 

Kyseliny vo vodnom roztoku ionizujú, pričom vznikajú oxóniové katióny  H3O+a príslušné anióny kyselín.

Vznik aniónov kyselín (zjednodušene, len so vznikom katiónu vodíka):

HCl       →    H+  +  Cl-   (chloridový anión)

HNO3    →    H+  +  NO3-   (dusičnanový anión)

H2SO4  →   2 H+  +  SO42-  ( síranový anión)          

 

Významné  kyseliny

A,  Vlastnosti  kyselín (všeobecne):

·      kyseliny sú bezfarebné  kvapaliny

·      žieraviny - pri práci s nimi musíme dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ako je používanie ochranných rukavíc, okuliarov a odevov

·      pri príprave zriedenej kyseliny musíme pomaly liať kyselinu do vody (nie naopak!) a miešať

!!! Prvá pomoc pri poleptaní kyselinou: okamžite oplachovať postihnuté miesto prúdom studenej vody niekoľko minút a následne opláchnuť roztokom sódy bikarbóny alebo mydlovou vodou

 

B,  Použitie vybraných kyselín:

Kyselina chlorovodíková  (HCl) - je vodný roztok chlorovodíka, je prchavá!

ð používa sa na čistenie kovov, výrobu farieb, liekov, plastov

ð veľmi zriedená kyselina chlorovodíková ( 0,3 % až 0,4%) je súčasťou žalúdočnej šťavy a má veľký význam pre trávenie potravy

http://praceskovmi.sk/wp-content/uploads/2014/06/nimonic.jpg   https://www.abud.pl/data/include/cms/Mieszalnia-kolorow/puszki_farby_abud.jpg    http://i.sme.sk/cdata/3/53/5326163/755991_31038997_res.jpg

         Čistenie kovov                                    Výroba farieb                            Výroba liekov

 

Kyselina dusičná  (HNO3)

ð prchavá!  Jej rozkladom vznikajú jedovaté oxidy dusíka.

ð používa sa na výrobu výbušnín, hnojív, farieb, liekov

          http://i.sme.sk/cdata/3/53/5326163/755991_31038997_res.jpg           Kapka hnojivo na palmy, juky a dracény 500 ml                  http://img.cas.sk/img/4/bigArticle/263097_import-tnt-vybusnina-bomba-explozia-vybusnina-explozia-crop-crop-crop-crop-crop-crop.jpg?time=1242988361&hash=320172755ca62e10ef57d3b1b4b014f9

         Výroba liekov                      Výroba hnojív                                    Výroba výbušnín

 

Kyselina sírová  (H2SO4)

ð nie je prchavá, ale je silná žieravina !

ð najvýznamnejšia a najpoužívanejšia kyselina pre chemickom priemysel

ð používa sa na výrobu hnojív, plastov, farieb, liekov, výbušnín, pri spracovaní ropy, ako náplň do akumulátorov áut a má svoje využitie v textilnom i papierenskom priemysle.

http://estar.sk/data/MediaLibrary/0/9618/nr-4120-original.jpg              http://static.wixstatic.com/media/974c54_0b7ce3ad5ab24ba9a72e5fdbac1ee177.jpg_srz_980_760_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz                    http://www.pluska.sk/thumb/images/gallery/aktuality/ekonomika/2009/11/perex/o_textilny-priemysel.jpg?w=800&h=1000

Výroba plastov                      Náplň do akumulátorov                            Textilný priemysel

 

Kyseliny sú dôležité látky pre priemysel, ale ich nežiaduci účinok môže viesť k poškodzovaniu životného prostredie vo forme kyslých dažďov alebo ak sa pri nesprávnom zaobchádzaním stávajú súčasťou odpadových vôd.Zopakujte si:
1. Čo sú to indikátory a načo sa používajú?
2. Aké je zloženie bezkyslíkatých kyselín?
3. Aké je zloženie kyslíkatých kyselín?
4. Popíšte prvú pomoc pri popálení kyselinou.
5. Kde sa používajú kyselina chlorovodíková a kyselina sírová?


Použitá literatúra:
Vicenová, H.: Chémia pre 8. Ročník základných škôl a 3. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 3. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2011. s. 72-75. ISBN 978-80-8091-310-6


Zdroje obrazkov:
http://praceskovmi.sk/kov-jeho-vlastnosti/.
https://www.abud.pl/Mieszalnia-kolorow-cinfo-pol-25.html
http://tech.sme.sk/c/5326163/lieky-nakupujte-cez-internet-opatrne.html.
http://www.cas.sk/clanok/117956/na-terase-rodinneho-domu-v-presove-vybuchla-vybusnina.html/?i9=.
http://www.aquagarden.sk/obchod/action/productdetail/oc/1104039/product/kapka-hnojivo-na-palmy-juky-a-draceny-500-ml.xhtml
http://estar.sk/articles/view/alias:pozor-na-plastove-nadoby-na-potraviny.
http://www.caladobaterias.com.br/.
http://www.pluska.sk/fotogaleria/?foto=&clanok=225444