Kúpna zmluva je dokument, ktorý vyjadruje súhlasný prejav vôle medzi kupujúcim a predávajúcim na kúpu a predaj predmetu kúpy.

 


Kúpnu zmluvu možno uzavrieť týmito spôsobmi:

 

 • priamym konaním,

 • ústne,

 • písomne.


Kúpna zmluva sa realizuje na základe dvoch fáz:

 

 • uzatvorenie zmluvy,

 • plnenie zmluvy.


Aby kúpna zmluva bola platná, je potrebné dodržať určité podmienky, ktoré vyplývajú z Obchodného a Občianskeho zákonníka:

 

 • účastníci kúpnej zmluvy musia byť spôsobilí na právne úkony /dosiahnuť vek plnoletosti – 18 rokov, netrpieť duševnými poruchami – nesmú byť pozbavení súdom spôsobilosti na právne úkony/,

 • musí byť zabezpečený súhlasný prejav vôle oboch účastníkov /dodávateľa i odberateľa/,

 • kúpna zmluva musí byť podpísaná slobodnevážne /nie pod nátlakom a hrozbou/,

 • zmluva musí byť určitá /konkrétna/ a zrozumiteľná. Obsah zmluvy musí byť jasný, presný – kto sú účastníci zmluvy, čo je predmetom kúpy a predaja a podobne.

 • zmluva musí byť vždy reálna,

 • zmluva svojim obsahom a účelom nesmie odporovať zákonu alebo ho obchádzať. Predmetom kúpnej zmluvy nesmie byť napríklad obchodovanie s drogami, nelegálnymi zbraňami, ľudskými orgánmi a podobne.


Predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy vyplývajú určité práva a povinnosti. Obchodný zákonník presne definuje práva a povinnosti predávajúce a kupujúceho.


Povinnosti predávajúceho

 

 • Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej cene, v dohodnutej kvalite, v dohodnutom čase a na dohodnuté miesto

 • Predávajúci je povinný kupujúcemu odovzdať doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru

 • Predávajúci je povinný kupujúcemu umožniť nadobudnúť vlastnícke práva k tovaru v súlade so zmluvou – po zaplatení tovaru a splnení všetkých podmienok určených zmluvou má kupujúci nárok na prevzatie tovaru do svojho vlastníctva


Povinnosti kupujúceho

 

 • kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať daný tovar v súlade so zmluvou


Obsah kúpnej zmluvy

 

Kúpna zmluva musí obsahovať určité povinné a nepovinné náležitosti.


Povinné náležitosti kúpnej zmluvy

 

 • údaje o predávajúcommeno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo /FO/, obchodné meno, sídlo, IČO a údaje o štatutárnom zástupcovi /PO/

 • údaje o kupujúcom tie isté údaje ako pri predávajúcom

 • predmet kúpnej zmluvypodrobne rozpísať predmet, ktorý sa kupuje, resp. predáva, napríklad pri kúpe – predaji auta treba uviesť aj technické parametre.

 • množstvomôže byť udané v rôznych merných jednotkách podľa predmetu kúpy – v kusoch, metroch, kilogramoch, litroch a podobne,

 • cena môže byť určená ako celková cena, alebo môže byť určená za základnú mernú jednotku


Nepovinné náležitosti kúpnej zmluvy

 

Kúpna zmluva obsahuje aj nepovinné náležitosti, tie sa nemusia uvádzať, ale je dobré, ak sú obsahom kúpnej zmluvy:

 • dodacie podmienkypodmienky týkajúce sa dodania tovaru, napr. kam má byť tovar dodaný, kedy má byť tovar dodaný, kto má tovar dodať, kto bude znášať náklady prepravy, sankcie pri omeškaní tovaru, sankcie v prípade poškodenia tovaru pri preprave a podobne,

 • platobné podmienkysú to podmienky týkajúce sa platby za dodaný tovar, napríklad kedy sa má tovar uhradiť, v akej forme sa má tovar uhradiť – v hotovosti, bankovým prevodom, určenie výšky splátok, sankcie za omeškanie platby a podobne,

 • spôsob zárukyide o uvedenie záručnej doby dodaného tovaru a podmienok, pri ktorých záruka platí, resp. neplatí,

 • ďalšie náležitosti, ktoré zmluvu ďalej upresňujú a pomáhajú predchádzať mnohým rozporom medzi kupujúcim a predávajúcim.


Každý kúpna zmluva musí byť podpísaná oboma účastníkmi a opatrená obchodnými pečiatkami, s uvedením dátumu a miesta uzatvorenia zmluvy.


 Zopakujte si:
1. Charakterizujte kúpnu zmluvu.
2. Vymenujte podmienky vyplývajúce z Obchodného a občianskeho zákonníka, ktoré je potrebné dodržať, aby bola kúpna zmluva platná.
3. Vymenujte povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktoré im vyplývajú z kúpnej zmluvy.
4. Ktoré sú povinné náležitosti kúpnej zmluvy?
5. Ktoré sú nepovinné náležitosti kúpnej zmluvy?

Použitá literatúra:
Mokos, O. a kol.: Ekonomika pre 1.ročník študijného odboru technické a informatické služby, EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., 2008, prvé vydanie, ISBN 978-80-8091-120-1