Vypracovala: Juráková BeataКто это? Что это? (Kto je to? Čo je to?)


 

Кто это?

 

 

V ruskom jazyku sa za životné podstatné mená pokladajú všetky pomenovania živých bytostí – osôb, zvierat a živočíchov.

 

Что это?

 

 

 

Neživotné podstatné mená – pomenovania vecí a javov.

 

Gramaticky sa životnosť vyjadruje zhodou 4. a 2. pádu množného čísla.

Neživotnosť sa vyjadruje totožnosťou 4. a 1. pádu množného čísla.

 

V podstatných menách mužského rodu ( okrem prípadov s koncovkou -а, -я) sa životnosť – neživotnosť označuje zhodou tých istých pádov i v rámci jednotného čísla:

 

 

Профéссия

Profesia (zamestnanie)

Otázkou „Kto je to?“ sa pýtame aj na profesiu ľudí.

V ruštine sa na profesiu (zamestnanie) pýtame aj otázkami:

 

Кем он (она, они) по профéссии? Aké je jeho (jej, ich) zamestnanie?

Кем он (она, они) рабóтает(-ют)? Čím je(čo robí)?

 

V ruštine sa na vyjadrenie profesie používa: