DEF: Kružnicovým (kruhovým) oblúkom AB kružnice k (S, r) nazývame prienik kružnice a polroviny s hraničnou priamkou AB, pričom body A, B ležia na kružnici.

 

  • hraničná priamka AB vytvorí kružnicu na dva kružnicové oblúky:

 

AXB – s krajnými bodmi A, B a obsahujúci bod X

AYB - s krajnými bodmi A, B a obsahujúci bod Y

 

Vypracovala: PaedDr. Elena Šimová

 

 

Kružnicový oblúk tiež môžeme definovať ako prienik kružnice k a stredového uhla α.

 

Dĺžku kružnicového oblúka vypočítame podľa vzorca:

 

 

a = 2πr. α / 360°

 

 

Dĺžku kružnicového oblúku vypočítame, keď dĺžku kružnice 2πr vydelíme číslom 360° (celá kružnica) a vynásobíme veľkosťou prislúchajúceho stredového uhla α v stupňoch.

 

DEF: Kruhový výsek SAB kruhu K (S, r) je prienik daného kruhu s príslušným stredovým uhlom α. Body A a B sú priesečníky ramien uhla α s príslušnou kružnicou.

 

Vypracovala: PaedDr. Elena Šimová

 

Dva polomery SA a SB rozdelia kruh na dva kruhové výseky: ASB (X) a ASB (Y)

 

Obsah kruhového výseku vypočítame, keď obsah kruhu s polomerom r π.r2 vydelíme číslom 360° a vynásobíme veľkosťou prislúchajúceho stredového uhla α v stupňoch.

 

 

S = πr2. α / 360°

 

 

 

 

Pr.1. Je daná kružnica s stredom S a polomerom 3,5 cm. Stredový uhol má veľkosť 45°. Urči dĺžku príslušného kružnicového oblúka.

 

 

k(S, 3,5 cm)

α = 45°

a = ?

 

 

a = 2πr. α / 360°

 

a = 2. 3,14. 3,5 . 45 / 360