Vypracovala: Ing. Anna MattováUrčitú časť svojho kapitálu každý podnik použije na získanie krátkodobého majetku, ktorý pôsobí v podnikovom transformačnom procese krátkodobo (do jedného roka) a celý sa v ňom spotrebúva. Slúži podniku na zabezpečenie prevádzky, t.j. na priamu výrobu alebo na realizáciu služieb. Krátkodobý majetok sa zúčastňuje len jedného výrobného cyklu, pretože sa spotrebuje naraz a celú hodnotu prenáša na výrobky, na výrobu ktorých sa použil.
 Zásoby – umožňujú plynulý priebeh podnikového transformačného procesu, čím sa zvyšuje jeho efektívnosť. Podnik si obyčajne vytvára zásoby vo všetkých fázach transformačného procesu, preto k zásobám zahŕňame – materiál, nedokončenú výrobu, polotovary, hotové výrobky, zvieratá a tovar.

Materiály sa podľa svojho použitia členia na dve skupiny a to na výrobkové a technologické materiály. Výrobkové materiály sú také, ktoré sa stávajú súčasťou budúceho výrobku a zahŕňajú základný materiál, ktorý tvorí podstavu výrobku a pomocný materiál, ktorý iba dotvára vzhľad výrobku. Technologické materiály (prevádzkové) umožňujú prevádzku podniku (napr. mazadlá, palivá a podobne).

Nedokončenú výrobu tvoria produkty, ktoré už prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami. Už nie sú materiálom, ale ešte nie sú hotovými výrobkami, napríklad rozošité šaty.

Polotovary vlastnej výroby sú produkty, ktoré neprešli všetkými výrobnými operáciami, budú sa ešte dokončovať, ale už sa dajú aj samostatne predať – napríklad múka na výrobu koláčov a pod.

Výrobky sú hotové výsledky vlastnej výroby podniku, ktoré sú určené na predaj, napríklad hotové šaty.

Zvieratá sú určitým druhom zásob v poľnohospodárskej výrobe napríklad ryby, kurčatá a podobne.

Tovary predstavujú všetko, čo podnik nakúpi s cieľom ďalšieho predaja v nezmenenom stave.


Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky predstavujú určitý nárok podniku voči svojim odberateľom ako výsledok obchodných vzťahov, ale aj voči zamestnancom, spoločníkom, dodávateľom, štátu a podobne. Podľa lehoty splatnosti sa pohľadávky členia na krátkodobé – splatnosť do jedného roka a dlhodobé – splatnosť dlhšia ako jeden rok. Súčasťou krátkodobého majetku sú krátkodobé pohľadávky.

Pohľadávky môžu byť:

 

 1. voči odberateľom – vznikajú predajom výkonov a odoslaním faktúry odberateľom a zanikajú úhradou faktúry,
 2. voči zamestnancom a spoločníkom – vznikajú napríklad poskytnutím pôžičky, výplatou preddavku na pracovnú cestu a podobne,
 3. ostatné pohľadávky – pohľadávka za úhradu škôd.


Krátkodobý finančný majetok – sú to peniaze v hotovosti, na účtoch v bankách, poukážky na odber tovaru, ceniny, cenné majetkové a úverové papiere so splatnosťou do jedného roka. Jeho charakteristickou črtou je jeho vysoká likvidnosť (dá sa v krátkom čase premeniť na hotové peniaze) a bezprostredná obchodovateľnosť (možno ho kupovať a predávať).


Kolobeh krátkodobého majetku

Charakteristickým znakom krátkodobého majetku je jeho ustavičný pohyb, v ktorom sa mení z jednej formy majetku na druhú. Tento proces premien sa nazýva kolobeh krátkodobého majetku.

Kolobeh má tieto základné fázy:
 1. Zásobovanie – prvá fáza – za peniaze si podnik nakupuje materiál potrebný na zabezpečenie výrobného procesu.
 2. Výroba– druhá fáza – materiál potrebný na výrobu sa transformuje na hotové výrobky.
 3. Odbyt výrobkov – tretia fáza – hotové výrobky sa predávajú, predajom vznikajú pohľadávky a zaplatením pohľadávok podnik získa opäť peniaze a tak sa môže začať ďalší kolobeh.KOLOBEH KRÁTKODOBÉHO MAJETKUKontrolné otázky:

 1. Ako sa člení krátkodobý majetok?
 2. Čo rozumiete pod zásobami podniku a čo k ním patrí?
 3. Čo rozumiete pod pohľadávkou a voči komu môžu vznikať pohľadávky?
 4.   Ako by ste definovali krátkodobý finančný majetok?
 5. Vysvetlite jednotlivé fázy kolobehu krátkodobého majetku.


Použitá literatúra:
 1. M. Jakubeková a kol.: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania, SPN prvé vydanie, 2004, ISBN 80-10-00363-8