Krátenie čísloviek a zámen

Nasledujúce zámená a číslovky strácajú koncové –o, ak tieto zámená alebo číslovky stoja tesne pred podstatným menom alebo prídavným menom mužského rodu v jednotnom čísle.


Týka sa to nasledovných zámen:

  • alguno(nejaký),

  • ninguno(žiaden)


A čísloviek:

  • uno(jeden),

  • primero(prvý),

  • tercero(tretí)

  • vrátane zložených tvarov typu veintiuno (dvadsiaty prvý), vigésimo tercero (dvadsiaty tretí)


V ostatných prípadoch, keď zámená alebo číslovky nestoja tesne pred podstatným alebo prídavným menom, majú plný tvar.

Napr.:

alguno de ellos, el primero de septiembre

 

Číslovka ciento (sto)má skrátenú podobu cienpred podstatnými menami alebo pred číslovkami mil (tisíc) a millón (milión). V ostatných prípadoch sa používa plný tvar ciento.

Napr.:

cien chicas, cien mil coronas, cien millones de habitantes

ciento veinte manzanas, ciento cuarenta mariposas

 

Zámeno cualquiera (ktorýkoľvek, akýkoľvek, ktokoľvek) môže stáť pred podstatným menom, za ním, alebo samostatne. Ak stojí pred podstatným menom mužského alebo ženského rodu, zvyčajne stráca koncové –a.

Napr.:

cualquier chico, cualquier perro

cualquiera de estos días

 

 

Krátenie prídavných mien a prísloviek

Ak prídavné mená bueno (dobrý), malo (zlý) stoja pred podstatným menom mužského rodu v jednotnom čísle, strácajú koncové –o.

Napr.:

buen conductor, mal ejemplo

buenos conductores


Prídavné meno grande (veľký) sa pred podstatnými menami mužského alebo ženského rodu v jednotnom čísle skracuje na gran.

Napr.:

gran pintor, gran artista, gran actriz


Prídavné meno santo(svätý) sa skracuje na san pred vlastnými menami mužského rodu jednotného čísla.

Napr.:

San Augustín, San Pedro

 

Ale ak vlastné podstatné mená začínajú na To-, Do-, používa sa nekrátený tvar santo.

Napr.:

Santo Tomás, Santo Domingo

 

V ženskom rode, v množnom čísle a pred všeobecným menom sa prídavné meno santo neskracuje.

Napr.:

Santa Teresa, los santos Pedro y Pablo, todo el santo día


Príslovky tanto (toľko), cuanto (koľko) sa skracujú na tan, cuan pred ďalšími príslovkami alebo pred prídavným menom okrem mejor (lepší), peor (horší), mayor (väčší), menos (menší), más (viac), menos (menej).

Napr.:

Es tan guapo como tú.

¡Cuán desesperado está!


Príslovka recientemente (odvodená z prídavného mena reciente (nedávny, nový)) sa skracuje na recién pred príčastím.

Napr.:

Una pared recién pintada.

los recién separados, los recién casadosZopakujte si:
Prelož nasledujúce výrazy: jeden/nejaký študent, nikto z nich, svätá Mária, svätý Jakub, novomanželia, veľká umelkyňa.

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9