Krajská samospráva vznikla v rámci decentralizácie verejnej správy 1. januára 2002. Verejná správa na Slovensku je organizovaná na troch úrovniach: štát – kraj – obec. Slovenská republika je územnosprávne rozdelená na 8 krajov a 2 891 obcí.

 

Rozdelenie:
1. Štátna správa

 

A: Ústredná štátna správa – vláda, ministerstvá

 

B: Miestna štátna správa – iba obvodné úrady, (krajské úrady boli zrušené zákonom č. 254/2007 Z.z.)

 

C: Špecializovaná miestna štátna správa – na úsekoch cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkového a lesného hospodárstva, sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ochrany životného prostredia, školstva atď.

 

2. Samospráva

 

A: Územná samospráva

a) Miestna územná samospráva – obce a mestá

 

b) Regionálna územná samospráva – vyššie územné celky, ktorými sú samosprávne kraje

 

B: Záujmová samospráva – súdna samospráva, verejnoprávne korporácie v oblasti poisťovníctva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, kultúry, školstva, telovýchovy atď.


Vyšší územný celok je samosprávny kraj.


Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. VÚC otvorili reformu verejnej správy, ktorá začala v roku 2001 (Zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov).

 

Existujúce samosprávne kraje:


a) Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave,
b) Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave,
c) Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,
d) Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre,
e) Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline,
f) Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici,
g) Košický samosprávny kraj so sídlom v Košiciach,
h) Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove.

 

Na Slovensku je teda osem samosprávnych krajov. Tie samostatne hospodária s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Na ich čele stojí predseda samosprávneho kraja, ktorého priamo volia obyvatelia VÚC. Rovnako volia aj krajské zastupiteľstvo zložené z poslancov. Každý kraj má úrad a vlastného kontrolóra. Župan nesie zodpovednosť za rozhodnutia kraja. O tom, ako sa použijú peniaze kraja, rozhoduje zastupiteľstvo. Rozhodnutie poslancov podpisuje župan.

 

 

Kompetencie samosprávnych krajov - zriaďujú a prevádzkujú inštitúcie

 

stredné školy, múzeá, domovy sociálnych služieb, určujú výšku poplatkov za sociálne služby, knižnice, divadlá a iné kultúrne zariadenia, nemocnice (župa môže odvolať riaditeľa krajskej nemocnice či nariadiť jej predaj) a zabezpečuje aj rôzne verejnoprospešné služby.

 


Príjmy samosprávnych krajov

 

  • od štátu dostávajú prerozdelené výnosy z daní fyzických osôb vo výške 21,9% ,

  • dostávajú dane z motorových vozidiel v plnej výške,

  • majú tiež nedaňové príjmy z podnikania a vlastnenia majetku, prenájmu majetku VÚC a podnikania,

  • patria im administratívne poplatky od občanov umiestnených v sociálnych zariadeniach za poskytnuté služby, platby za zápisné a školné.

 


Za čo zodpovedajú VÚC

 

Zákon v § 4 ustanovuje základné pôsobnosti samosprávneho kraja. Tu ide vlastne o pôvodné pôsobnosti samosprávneho kraja, ktorými sa má starať o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.

 

Doprava

 

Sú správcami ciest II. a III. triedy a vydávajú licencie na autobusovú dopravu. Regulujú ceny a zľavy v prímestskej a autobusovej doprave. Hlavným zdrojom na opravy ciest je daň z motorových vozidiel, ktorú platia podnikatelia za svoje osobné autá, autobusy a kamióny.

 

Školstvo

 

VÚC v rámci svojej originálnej kompetencie napríklad zriaďuje a zrušuje niektoré školy (základné umelecké školy, jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách, školské internáty, zariadenia školského stravovania, školské hospodárstva a strediská odbornej praxe, strediská služieb školy, školy v prírode, centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja, školské strediská záujmovej činnosti), vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie atď.

 

Zdravotníctvo

 

Kraj je zriaďovateľom niektorých nemocníc a môže zdravotníckym zariadeniam udeľovať licencie pre všeobecné nemocnice.

 

Sociálne služby

 

Prevádzkujú domovy sociálnych služieb, stanovujú v nich napr., koľko budú klienti za tieto služby platiť.