Slovesá vyjadrujúce možnosť, pravdepodobnosť, pochybnosť, neistotu

Používanie konjuktívu vyžadujú rovnako aj slovesá a väzby vyjadrujúce možnosť, pravdepodobnosť, pochybnosť, neistotu ako napr.:

 

 

dudar

väzba puede (ser) que

väzba es + prídavné meno + que


Prídavné mená vo väzbe es + prídavné meno + que vyjadrujú nielen možnosť, pravdepodobnosť či neistotu, ale tiež nutnosť, dôležitosť, užitočnosť.

 

 

Ide o prídavné mená:

 

bueno

fácil

indiferente

justo

lógico

mejor

natural

necesario

posible

preciso

probable

útil

 

A rovnako ako aj ich opozitá:

 

difícil

imposible

improbable

malo

atď.


Rovnako sem patria aj slovesá:

 

importarvo význame byť dôležitý, záležať na, vadiť

convenir vo význame hodiť sa, byť vhod


Napr.:

Dudámos (de) que llamen. Pochybujeme, že zavolajú.

Es improbable que lo sepa. Je nepravdepodobné, že to vie.

 


 

(no) Dudar (de) que

 

Po slovese dudar (de) que nasleduje konjuktív.

Po zápornom tvare no dudar (de) que a výrazoch sin duda, no caber duda de que nasleduje oznamovací spôsob.

 

 

 

dudar (de) que

+

konjuktív
no dudar (de) que

sin duda

no caber duda de que

+

oznamovací spôsob


Napr.:

Dudo (de) que lo digan. Pochybujem, že to povedia.

 

No dudo que lo dirán. Nepochybujem, že to povedia.


 

(no) Es verdad que

Po väzbe es verdad que nasleduje oznamovací spôsob.

Po väzbe no es verdad que es mentira que nasleduje konjuktív.

 

 

 

es verdad que

+

oznamovací spôsob
no es verdad que

es mentira que

+

konjuktív


Napr.:

Es verdad que me llamaste.

 

Je pravda, že si mi volal.


No es verdad/ Es mentira que me hayas llamado.

 

Nie je pravda/ Je klamstvo, že si mi volal.Zopakujte si:
1. Daj do záporu nasledujúce vety:
Dudo que me lo diga.
Dudamos que nos ayude.
Duda que nos llamen.
2. Vytvor vety s použitím nasledujúcich väzieb: es lógico que, es útil que, es necesario que, es importante que.

Použitá literatúra:
HOUŠTECKÁ, E. 1997. Španělština v testech s gramatickým minimem. Voznice: Leda. 1997. 184 s. ISBN: 80-85927-27-6