• niekedy sa označoval ako konjuktív prítomného času

  • používa sa v nepriamej reči(je reprodukciou, správou o rozhovore, rozprávač prerozpráva, čo povedala iná osoba)

  • na interpretáciu cudzieho výroku,

priama reč:

Kurt sagt: „Ich habe viel zu tun.“

nepriama reč vyjadrená Konjuktivom I.

Kurt sagt, er habe viel zu tun.

 

  • aj na vyjadrenie toho, že je to výrok prevzatý a že sa od neho ako hovoriaci dištancujeme, v slovenčine na takéto vyjadrenie používame časticu vraj

er trage, dürfe, lese .... vraj nesie, smie, číta,

du tragest, dürfest, lesest ... vraj nesieš, smieš, čítaš

 

  • s použitím Konjuktivu I. sa v nemčine stretávame v spravodajskej praxi (televízia, rozhlas)

  • Konjuktiv I. neexistuje ako gramatický tvar v slovenčine

  • Konjuktiv I. sa tvorí od neurčitkového kmeňa pridaním koncoviek

  • kmeňová samohláska sa nikdy nemení

  • Konjuktiv I. sa tvorí pravidelne okrem 1. a 3.osoby jed. čísla slovesa sein.

ich

-e

du

-est

er, sie, es

-e

wir

-en

ihr

-et

Sie, sie

-en

 


Prehľad časovanie slovies v Konjuktive I.

 

 

 

 

 

 


sein

haben

werden

machen

sollen

ich

du

er, sie, es

wir

ihr

Sie, sie

sei

sei(e)st

sei

seien

seiet

seien

habe

habest

habe

haben

habet

haben

werde

werdest

werde

werden

werdet

werden

mache

machest

mache

machen

machet

machen

solle

sollest

solle

sollen

sollet

sollen