V tejto kapitole sa budeme venovať vyvolaniu diskusie po prednáške alebo prezentácii, podaniu návrhu a uvedeniu vlastného názoru. Uvedieme si niektoré frázy, ktoré by mohli diskusiu zjednodušiť a uľahčiť.

 

 

 

Vyvolanie diskusie a zapojenie účastníkov

 

Sie dürfen nun Fragen stellen, die während der Präsentation aufgekommen sind.

Teraz môžete predložiť otázky, ktoré vás napadli počas prezentácie.


Wer möchte anfangen?

Kto by chcel začať?


Ich würde gerne Ihre Meinung zu der Präsentation erfahren.

Rád by som sa dozvedel váš názor na prezentáciu.

 

Ich bin jetzt bereit, Fragen zu beantworten.

Som teraz pripravený odpovedať na otázky.


Hat jemand Fragen?

Má niekto otázky?


Wie ist Ihre Meinung zu……?

Aký je váš názor na……?


Was halten Sie davon?

Čo si o tom myslíte?


Wie sehen Sie das?

Ako to vidíte?


Was denken Sie über…?

Čo si myslíte o……?


Möchte noch jemand etwas sagen?

Chce ešte niekto niečo povedať?


Wäre es nicht besser, wenn……?

Nebolo by lepšie, keby…?


Warum machen wir nicht……?

Prečo neurobíme……….?


Es gibt noch bestimmte Punkte, die Sie beachten sollen.

Existujú určité body, ktoré by ste mali mať na pamäti. 

Uvedenie svojho vlastného názoru

 

Ich denke, dass………..

Myslím si, že………


Wenn sie meine Meinung hören wollen…….

Ak by ste chceli počuť môj názor…..


Ich glaube fest daran, dass…………

Pevne verím, že…………..


Es ist ganz klar, dass ………….

Je celkom jasné, že……..


Ich bin der Ansicht, dass………

Môj názor je………


Was mich betrifft…………

Čo sa mňa týka……..


Wie ich die Sache sehe……….

Ako to vidím ja…….


Ich kann mir vorstellen, dass……….

Viem si predstaviť, že……….


Ich möchte betonen, dass………..

Chcel by som zdôrazniť, že……..


Mir scheint…………

Mne sa zdá…….


Persönlich glaube ich…………

Osobne sa mi zdá…………


Ich würde sagen, dass……….

Povedal by som, že………


Ich bin mir sicher, dass…………

Som si istý, že………….


Wie ich die Situation sehe……….

Ako to vidím ja………….


Mir scheint………..

Mne sa zdá…………….


 

 

Podanie návrhu

 

Konnte ich einige Vorschläge machen?

Mohol by som mať nejaké návrhy?


Ich schlage vor…… .

Navrhujem…………. .


Wäre es nicht eine mögliche Lösung?

Mohlo by to byť jedno z riešení?


Wenn ich vielleicht einen Vorschlag machen dürfte?

Mohol by som mať jeden návrh?


Unserer Ansicht nach ist es ………

Podľa nážho názoru je to……


Wir könnten………..

Mohli by sme…………


Es gibt noch bestimmte Punkte, die Sie beachten sollten.

Existujú určité body, ktoré by ste mali mať na pamäti.

 Zopakujte si:
1. Opýtajte sa, či má niekto otázky k prezentácii!
2. Podajte nejaký návrh!
3. Ako by ste vyjadrili svoj vlastný názor?
4. Upozornite na správne riešenie!

Použitá literatúra:
Themen aktuell 3 Zertifikatsband
Themen aktuell 2
Kľúč do sveta - nemčina