Komunikačná politika podniku je zameraná na informovanie zákazníkov a ovplyvňovanie ich správania, s cieľom predať produkty.

 

 

Cieľ komunikačnej politiky:

 

 • informovať, oboznamovať, vyzdvihovať úžitok, kvalitu , použitie produktu,

 • počúvať, prijímať podnety a požiadavky zákazníkov a reagovať na ne.

 

 

 

Základné formy komunikácie:

 

 • reklama

 • podpora predaja

 • osobný predaj

 • práca s verejnosťou

 

 

 

REKLAMA

 

Reklama je cieľavedomé komunikačné pôsobenie na potenciálnych zákazníkov. Zameriava sa na sprostredkovanie informácií, vyvolanie určitej predstavy, dojmu a podobne.

 

 

 

Úlohy reklamy:

 

 • upútať pozornosť na produkt,

 • vyvolať trvalejší záujem o produkt,

 • vzbudiť u potenciálneho zákazníka potrebu vlastniť produkt

 • priviesť zákazníka ku kúpe produktu

 • uspokojiť zákazníka tak, aby sa stal stálym zákazníkom

 

 

 

Výhody reklamy:

 

 • oslovuje široký okruh spotrebiteľov,

 • umožňuje pútavé propagovanie produktu /pomocou umeleckého stvárnenia písma, zvuku, farieb.../

 

 

 

Nevýhody reklamy:

 

 • je neosobná, nie je taká presvedčivá ako napríklad osobný predaj,

 • ide o jednosmernú komunikáciu, spotrebitelia jej nemusia venovať pozornosť

 

 

 

Ciele reklamy:

 

 • ekonomické ciele – sú zamerané na zvýšenie objemu predaja produktu, na časové rozloženie objemu predaja a podobne,

 • komunikačné ciele – sú zamerané na sprostredkovanie informácií, vyvolanie predstavy, podporu túžby vlastniť produkt a podobne,

 

 

 

Pri reklame je dôležité určiť:

 

 • objekt reklamy,

 • cieľovú skupinu – príjemcu reklamy

 • zadávateľa reklamy

 • reklamné prostriedky a reklamné nosiče – médiá

 

 

Objekt reklamy - objektom reklamy môžu by výrobky, služby, organizácie, miesta a iné produkty.

 

Cieľové skupiny – príjemcovia reklamy – reklama je určená tým osobám, ktoré by mohli byť potenciálnymi kupujúcimi. Príjemcom reklamy môže byť konečný spotrebiteľ alebo podnik. Na individuálnych zákazníkov je zameraná individuálna reklama, na široký okruh anonymných zákazníkov je zameraná hromadná reklama.

 

Zadávateľ reklamy – partner – partnerom reklamy je firma, ktorá zadáva reklamu.

 

Rozlišujeme:

 

 • individuálnu reklamu – individuálny podnik zadá reklamu na podporu svojej značky,

 • kooperatívnu reklama – reklamu zadá napríklad obchodný reťazec pri spoločnej reklame maloobchodníkov,

 • kolektívnu reklamu - reklamu zadá napríklad vláda na podporu projektu o finančnom vzdelávaní občanov.

 

 

 

Reklamné prostriedky a reklamné nosiče – médiá – pri výbere metód a prostriedkov reklamy sa vychádza z troch základných požiadaviek:

 

 • pravdivosť

 • pôsobivosť /účinnosť/,

 • hospodárnosť.

 

 

 

K reklamným prostriedkom patria:

 

 • inzeráty

 • plagáty, reklamné nápisy, reklamné pútače,

 • televízne a rozhlasové šoty,

 • reklamné filmy, reklamné fotografie,

 • reklamné listy, prospekty, letáky, katalógy a iné.

 

 

 

K reklamným nosičom – médiám patria:

 

 • denná a týždenná tlač, časopisy, špeciálne inzertné noviny, Zlaté stránky, internet,...,

 • steny na plagáty, dopravné prostriedky, reklamné tabule, bilboardy, výklady...,

 • televízia, rozhlas

 • kiná, divadlá, rôzne podujatia,

 • pošta, prílohy novín a časopisov, internet

 

 

 

Druhy reklamy:

 

Reklamu možno členiť podľa rôznych hľadísk:

 

 • podľa sledovaných cieľov na trhu:

 

- uvádzacia reklama,

- udržiavacia reklama,

- rozširovacia reklama,

 

 

 

 • podľa objektu reklamy:

 

- reklama výrobku,

- reklama činností podniku,

- reklama podniku ako celku,

 

 

 

 • podľa počtu oslovených:

 

- reklama zameraná adresne na konkrétnych zákazníkov,

- reklama zameraná na neurčitý počet potenciálnych zákazníkov,

 

 

 

 • podľa stupňa intenzity – aké miesto má reklama v rámci použitých nástrojov marketingového mixu:

 

- dominantná reklama,

- vedľajšia reklama

 

 

 

 • podľa spôsobu pôsobenia na adresáta:

 

- priama reklama

- nepriama reklama

 

 Zopakujte si:
1. Definujte pojem komunikačná politika podniku a vysvetlite, čo je jej cieľom.
2. Vymenujte základné formy komunikácie.
3. Definujte pojem reklama.
4. Vymenujte úlohy reklamy.
5. Vymenujte výhody a nevýhody reklamy.
6. Vysvetlite pojmy objekt reklamy, príjemca reklamy, partner.
7. Vysvetlite rozdiel medzi reklamnými prostriedkami a reklamnými nosičmi.
8. Vymenujte jednotlivé druhy reklamy.

Použitá literatúra:
Orbánová, D., Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 3.ročník študijného odboru obchodná akadémia, SPN , prvé vydanie, 2009, ISBN 978-80-10-01633-4