Komunikácia je odovzdávanie a prijímanie významov s cieľom účinnejšie usmerňovať naše životy.

Sprostredkované informácie sa šíria:
- jednosmerne (médiá)
- obojsmerne (rozhovor)

Neverbálna komunikácia
– komunikácia telom
 -zrakový kontakt
-mimika
-postoj, držanie a pohyby tela
-gestikulácia
-bezprostredný styk
-vzdialenosť a orientácia v priestore

Základné pohybové podnety
1. Gestikulácia
2. Premiestňovanie sa
3. Dvíhanie sa
4. Obrat
5. Postoj tela alebo spočinutie
6. Mimika
7. Gestá
- schématické – pozdrav pomocou pohybu ruky
-zakódované – posunková reč
- symbolické – pohyby rúk dirigenta