Vnútorná kompozícia:

  1. expozícia – úvod,  oboznamuje čitateľa s dobou a prostredím, kde sa dej odohráva, s hl. postavami a s prvými náznakmi konfliktu
  2. zápletka ( kolízia), zauzľovanie deja,  je to taká udalosť, ktorá má rozhodujúci vplyv na ďalší priebeh deja, zápletka uvádza dej do pohybu
  3.  vyvrcholenie deja, narastajú konflikty
  4. peripetia, nečakaný zvrat, dochádza k rozhodujúcej zrážke medzi postavami
  5. rozuzľovanie, katastrofa

 

V epických dielach je vždy rozprávač. Typy rozprávača:

  1. autorský, vševediaci, je to rozprávanie v 3. osobe, v minulom čase, rovnako dokonale podáva každú postavu, jej činy a stav, vie dokonale o všetkom, je to „er forma“, on rozprávanie
  2. priamy, je to rozprávanie v 1. osobe, „ ich forma“, ja rozprávanie
  3. personálny rozprávač, podáva situáciu zo zorného uhla niektorej postavy, dokonale podá jednu postavu, z ktorej uhla podáva situáciu, ostatné postavy nie sú až tak dokonale podané, je to rozpr. v 3. os.
  4. oko kamery – vidí len to, čo dokáže vidieť kamera, nejde dovnútra ( nový román vo Francúzsku)

 

Je tu pásmo postáv a pásmo rozprávača.

Pásmo postáv tvoria monológ – samostatný prehovor jednej osoby

dialóg – rozhovor dvoch a viacerých osôb

replika – prehovor jednej osoby v rámci dialógu

 

PRÁCA S LITERÁRNYM TEXTOM

Ukážka č. 1. patrí do vecnej literatúry. Ostatné ukážky do umeleckej literatúry.

Ukážka č. 2. Nevesta hôľ

         naturalistický román, lyrizovaná próza, predstavuje vrchol slovenského naturizmu,

         je tu oslabenie dejovej línie, mieša sa tu reálne s tajomným

         Zuna je postava poloskutočná

         dej sa rozvíja od reálneho k nereálnemu

         Lesník Libor chce odkliať a vyslobodiť horskú krásku Zunu, jeho protivníkom je tajomná postava vlkolaka

         v románe sa striedajú dejové línie s lyrickými opismi prírody, je tu spojenie reálneho a fantastiky

         sú tu rozprávkové a fantastické motívy

jazykový plán: štylisticky príznakové slová:  biblizmy: ruky Božie, oltár, požehnanie