Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

V nemčine sa stretávame niekedy s javom, že niektoré slovesá majú popri silných (nepravidelných) aj slabé (pravidelné) tvary. Najčastejšie sa toto rozlišovanie tvarov využíva na rozlišovanie významu slovesa.

 

Slabé tvary sa pritom vyskytujú najčastejšie u pôvodného významu slovesa, u prechodného slovesa alebo kauzatívneho slovesa.

 

Silné tvari sa vyskytujú pri prenesenom význame slovesa, u podmetového slovesa alebo v básnických spojeniach.

 

Môžeme tu rozlišovať tieto štyri základné skupiny:

  1. Popri silnom préterite stojí slabé minulé príčastie alebo naopak (bez zmeny významu)

Napr.

Sloveso backen – piecť - buck/ backte - er hat gebacken

Der Bäcker buk (backte) Brot

Pekár piekol chlieb.

Hier wird Brot gebacken.

Tu sa pečie chlieb.

 

Sloveso salzen – soliť – salzte - er hat gesalzen/ gesalzt

Die Suppe ist schon gesalzen/gesalzt.

Polievka je už osolená.

 

  1. Silné a slabé tvary stoja popri sebe bez významového rozdielu (slabá forma je mladšia a väčšinou častejšia).

Napr.

Sloveso gleiten – kĺzať sa - glitt / gleitete - er ist geglitten / gegleitet

Beim Skifahren glitt/gleitete ein Skifahrer entlang einer Skipiste.

Pri lyžovaní sa lyžiar kĺzal pozdĺž zjazdovky.

 

Sloveso saugen – sať - sog / saugte - er hat gesogen/ gesaugt

Die Bienen sogen/ saugten Honig aus Blumen.

Včely sali nektár z kvetov.

 

  1. Slabé a silné tvary stoja popri sebe s odlišným významom

Sloveso bewegen

 

slabé – pohybovať sa

Er bewegte seinen Arm.

On pohyboval ramenom.

slabé - vzrušiť

Die Nachricht bewegte alle.

Správa všetkých vzrušila.

silné – podnietiť

Was für Gründe bewogen ihn dazu?

Aké dôvody ho k tomu viedli?

 

Sloveso schleifen

 

slabé – vliecť, zrovnať so zemou

Das Dorf wurde geschleift.

Dedina bola zrovnaná so zemou.