Vypracovala: Lenka Šichtová


 

Prehľad základných čísloviek

0 - ноль, нуль

10 - десять

20 - двадцать

300 - триста

1 - один, одна, одно

11 - одиннадцать

30 - тридцать

400 - четыреста

2 - два, две

12 – двенадцать

40 - сорок

500 - пятьсот

3 - три

13 - тринадцать

50 - пятьдесят

600 - шестьсот

4 - четыре

14 - четырнадцать

60 - шестьдесят

700 - семьсот

5 - пять

15 - пятнадцать

70 - семьдесят

800 - восемьсот

6 - шесть

16 - шестнадцать

80 - восемьдесят

900 - девятьсот

7 - семь

17 - семнадцать

90 - девяносто

1 000 - тысяча

8 - восемь

18 - восемнадцать

100 - сто

milión - миллион

9 - девять

19 - девятнадцать

200 - двести

miliarda - миллиард

POZOR na písanie mäkkého znaku !!!

5 – 30 – mäkký znak na konci

50 – 80 – mäkký znak vo vnútri slova

500 – 900 – mäkký znak vo vnútri slova


Skloňovanie základných čísloviek

Medzi ruštinou a slovenčinou existujú pri skloňovaní dva základné rozdiely:

1. V ruštine sa skloňujú všetky základné číslovky, kým v slovenčine je viacero prípadov, kedy sa číslovky neskloňujú

2. Ruské číslovky pri skloňovaní nadobúdajú koncovky podstatných mien (napr. vzor тетрадь), kým pádové koncovky slovenských čísloviek pripomínajú skloňovanie prídavných mien

Číslovka один

- skloňuje sa ako zámeno этот (ale prízvuk je na konci)


PÁD

MUŽSKÝ

ROD

ŽENSKÝ

ROD

STREDNÝ ROD

MNOŽNÉ

ČÍSLO

1.

один

одна

одно

одни

2.

одного

одной

одного

одних

3.

одному

одной

одому

одним

4.

один/одного

одну

одно

одни/одних

5.

об одном

об одной

об одном

об одних

6.

одним

одной

одним

одними

- číslovka один sa v množnom čísle používa iba pri spojení s pomnožnými podstatnými menami (napr. одни сутки, ндни ножницы,...)

- slovo один sa môže používať aj vo význame sám, jediný (napr. Я сидел сам. Sedel som sám. В нашем классе одни девочки. V našej triede sú samé dievčatá)

 

Číslovky два, три, четыре


PÁD

MUŽSKÝ/STREDNÝ

ROD

ŽENSKÝ

ROD

VŠETKY RODY

1.

два

две

три, четыре

2.

двух

двух

трёх, четырёх

3.

двум

двум

трём, четырём

4.

два/двух

две/двух

три/трёх, четыре/четырёх

5.

о двух

о двух

о трёх, четырёх

6.

двумя

двумя

тремя, четырьмя


Väzba čísloviek 2, 3, 4 s podstatnými menami:

Дваvzťahuje sa na podstatné mená mužského a stredného rodu, podstatné meno je v G jedn. čísla (два слова, два мальчика)

Две – vzťahuje sa na podstatné mená ženského rodu, podstatné meno je v G jedn. čísla (две девочки)


Číslovky 5 – 20, 30 a 50 – 80

 

- skloňujú sa podľa vzoru тетрадь

- v zložených číslovkách 50 – 80 nadobúdajú pri skloňovaní pádové koncovky obe časti (napr. шестьдесят – без шестидесяти)

1.

пять

пятьдесят

2.

пяти

пятидесяти

3.

пяти

пятидесяти

4.

пять

пятьдесят

5.

о пяти

о пятидесяти

6.

пятью

пятьюдесятью

Číslovky 40, 90, 100

- pri skloňovaní vystupujú iba dva tvary týchto čísloviek (zhoda – 1/4 a zhoda – 2/3/5/6)

1.

сорок

девяносто

сто

2.

сорока

девяноста

ста

3.

сорока

девяноста

ста

4.

сорок

девяносто

сто

5.

о сорока

о девяноста

о ста

6.

сорока

девяноста

ста


Číslovky 200, 300, 400, 500 (600, 700, 800, 900)


1.

двести

триста

четыреста

пятьсот

2.

двухсот

трёхсот

четырёхсот

пятисот

3.

двумстам

трёмстам

четырёмстам

пятистам

4.

двести/двухсот

триста/трёхсот

четыреста/ четырёхсот

пятьсот

5.

о двухстах

о трёхстах

о четырёхстах

о пятистах

6.

двумястами

тремястами

четырьмястами

пятьюстами


Číslovky тысяча, миллион, миллиард

 

- číslovka тысяча sa skloňuje ako podstatné mená ženského rodu s koncovkou -a

- číslovky миллион, миллиард sa skloňujú ako podstatné meno завод

1.

тчсяча

миллион

2.

тчсячи

миллиона

3.

тчсяче

миллиону

4.

тчсячу

миллион

5.

о тчсяче

миллионе

6.

тчсячей

миллионом

Упражнение:

  1. Napíšte slovom: 12, 153, 58, 1 232, 899, 5,  64

  2. Vyskloňujte: 1, 17, 25, 124

  3. Aké sú dva základné rozdiely v slovenčine a ruštine pri skloňovaní základných čísloviek?

ZDROJ:

1. BALÁŽ, G. – ČABALA, M. – SVETLÍK, J.: Gramatika ruštiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995