Kniha je zošitý alebo zlepený zväzok listov alebo skladaný hárok papiera, kartónu, pergamenu alebo iného materiálu, popísaný, potlačený alebo prázdny, s väzbou a prebalom.V širšom zmysle je to akýkoľvek hmotný predmet sprostredkujúci svojim používateľom znalosť literárnych a iných textov. Iná definícia knihy je, že je to literárna práca alebo hlavný oddiel tejto práce. Knižničná a informačná veda definuje knihu ako monografiu na jej rozlíšenie od periodických publikácií ako sú časopisy alebo noviny.Kniha publikovaná v elektronickej forme (dielo majúce svojou skladbou formu podobnú klasickej knihe ale existujúce len vo forme informácie na nosiči údajov) sa nazýva elektronická kniha.Poznámkové knihy sú čisté knihy určené na zapisovanie používateľom. Študenti ich používajú na písanie poznámok. Vedci, alebo iný výskumná pracovníci používajú laboratórne poznámkové knihy na zapisovanie výsledkov svojej práce. Mnohé poznámkové knihy sú jednoducho zviazané špirálovou cievkou na okraji, tak že sa stránky dajú jednoducho vytrhnúť. Knihy bývajú často doplnené adresárom, alebo kalendárom kvôli zapisovaniu pripomienok a pod.Albumy sú knihy určené na ukladanie zbierok zapamätania hodných artefaktov, či už sú to obrázky, fotografie alebo iné. Často sú vyrobené tak, že stránky sa dajú vytiahnuť. Niektoré albumy sú určené na zbierky známok.Knihy určené na zapisovanie periodických vstupov užívateľom, ako napríklad denné informácie o cestách, sa volajú zapisovacie denníky, alebo jednoducho denníky. Jednoduchá kniha určená na zapisovanie majiteľových súkromných osobných udalostí sa volá osobný denník.Obchodníci používajú účtovné knihy tak isto ako denníky na zapisovanie finančných údajov. Zapisovanie do účtovných kníh sa volá účtovníctvo.Vytlačené školské knihy pre študentov, určené na štúdium sa obvykle volajú skriptá alebo učebnice. Žiaci základných a stredných škôl často používajú pracovné zošity, ktoré bývajú publikované s voľným miestom slúžiacim na to, aby si študenti precvičovali nadobudnuté vedomosti dopisovaním do kontextu.Knihy s technickými informáciami ako niečo vyrobiť, ako niečo funguje, alebo ako niečo používať sa volajú manuály.Encyklopédia je kniha, alebo súbor kníh s článkami o mnohých témach.Kniha ktorá obsahuje slová v abecednom poradí a k nim nejaký ekvivalent (v inom jazyku, synonymum,...) sa volá slovník.Kniha s kolekciou máp sa volá atlas.