Klasicizmus (17-18 st.) -klasicizmus- latinsky- classicus- vynikajúci, vzorový, príkladový Spoločenské podmienky: Feudálne zriadenie sa oslabuje ( upadajú cechy, vznikajú manufaktúry). Panovníci sa snažia upevniť svoju moc, ktorá je absolutistická. Znaky: 1. Myslenie- Je ovládané túžbou po poznaní a hľadaní pravdy , v popredí je ľudský rozum . Myšlienkový prúd, ktorý sa opiera o tento zdroj poznania sa nazýva racionalizmus- zakladateľ René Descartes- „ Dubito ergo cogito, cogito ergo sum“ 2. Váži si všetko čo je pravdivé , nemenné v súlade s ideálmi pravdy, krásy a dobra 3. Literatúra sa delí na žánre: 1. vyššie- spracúvajú vznešené témy, hlavný hrdina je príslušník vysokých vrstiev ( tragédia, epos, elégia) 2. nižšie- spracúvajú témy s obyčajným a všedným dejom, hlavný hrdina je mešťan, sedliak či obyčajný človek ( komédia, bájka, poviedka) 4. Človeka zobrazuje takého aký by mal byť 5. Konflikt medzi citom a povinnosťou , pričom vyhráva povinnosť 6. Trojjednota drámy- jendota času, miesta a deja 7. Literatúra a umenie majú presné pravidlá Pierre Corneile – Cid Veršovaná tragédia. Hlavná postava – Don Rodrigo- Cid je príkladom kresťanského rytiera oddaného svojej viere, verného kráľovi starostlivému k svojej rodine. Láska D.R a Chimény speje k sobášu. Otec Chimény urazil otca D.R. čím poraní česť celého rodu . D.R. stojí pred veľkou dilemou : či má konať svoju povinnosť, hájiť rodovú aj osobnú čeť, alebo zachrániť lásku za cenu, že bude označený za zbabelca. Cid zabije otca Chimény, Chiména vedená rodovou cťou žiada Cidovu smrť napriek tomu že Cida miluje. Víťaz súboja má podľa kráľa dostať Chiménu za ženu. Autor ukončuje drámu zmierlivo, pretože necháva Cida žiť a láska Cida a Chimény sa môže naplniť. Jean Baptiste Moliere- Lakomec Komédia zachytávajúca tragický príbeh hlavnej postavy pána Harpagona – figúrka smiešna, obmedzená, lakomá. Bojí sa o svoj majetok, nedbá na ľudské city. Svoje deti chce vydať nie na základe ich citov , ale vlastných rozhodnutí a kritérií. Jeho dcéra Elisa sa tajne zasnúbi so šľachticom Valérom , ale on ju chce vydať za starého , ale bohatého Anselma. Jeho syn Clean je zaľúbený do chudobnej Marianny , ale on ho chce oženiť s bohatou vdovou. So svadbou detí súhlasí pod podmienkou , že mu vrátia truhličku s peniazmi a nebude musieť uhradiť žiadne svadobné náklady. Hlavná myšlienka:Odsúdenie lakomstva. Osvietenestvo Duchovný a myšlienkový prúd, ktorý sa rozvíjal vo Francúzsku a Anglicku. Znaky: 1. Vychádza z filozofie racionalizmu , váži si ľudské myslenie 2. Všetci sme si rovní, panovníci by mali vládnuť rozumom a nie despoticky 3. Hlási slobodu slova a myslenia 4. Ctí si vedecké poznatky a všetko čo prispelo k rozvoju ľudstva . Tvrdí že všetci ľudia by mali byť vzdelaní a preto presadzuje povinnú školsku dochádzku 5. Rovnováha amedzi rozumom a citom , popri rozumovom myslení by sme mali brať do úvahy aj naše city 6. Literatúra sa zameriava na výchovnú činnosť- didaktickú Osvietení panovnící: Mária Terézia, jej syn Joze II.- tolerančný patent, zrušenie nevoľníctva, zrušenie žobravých mníšskych reholí Zámer osvietenstva: A) Rozširovanie osvety a vzdelania medzi ľuďmi Juraj Fándly- Piľní domajší a poľní hospodár, O úhoroch aj včelách, Slovenskí včelár, Zeľinkár B) Pestovanie národného jazyka Anton Bernolák- Kodifikoval prvú spisovnú slovenčinu a to na základe západoslovenského nárečia 1787- Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách Slovenská gramatika( Gramatica Slawica) Etymológia slovenských slov- pôvod slov Slowar slovenský česko- latinsko-nemecko- uherský C)Pestovanie domácej literatúry Jozef Ignác Bajza- René mládenca príhody a skúsenosti René= znovuzrodenie Má formu dobrodružného románu a možno ho chápať ako výchovný. Skladá sa z dvoch častí: 1. časť- René je synom bohatého obchodníka , ktorý sa pustí do sveta hľadať šťastie , zmysel života a získanými skúsenosťami si rozšíriť obzor . Cchce obhájiť význam mena René. So svojim priateľom Van Shipoutom , ktorý je jeho vychovávateľom a mladým kňazom sa loďou vydá z Benátok do Tripolisu objavovať krajiny Blízkeho východu . Zažije dobrodružstvá, nebezpečenstvá, stroskotanie lode a lásku s Hadixou. Snaží sa nájsť matku a sestru, ktorú kedysi uniesli piráti. Rodina sa šťastne stretáva v Benátkach. 2. časť- Autor v tejto časti zobrazuje dobové pomery, neprávosti, nespravodlivosť, spoločenské rozdiely, kritizuje cirkev a obhajuje jozefínsku reformu ( tlerančný patent) Slovenské dvojnásobné epigramata- zbierka epigramov D) Zakladanie vedeckých a osvetových spolkov Slovenské učené tovarišstvo v Trnave E) Podpora reforiem feudalizmu Juraj Fándly podporil zrušenie žobravého mníšstva v diele Dúverná zmluva medzi mníchem a diáblom Myšlienka slovanskej vzájomnosti Podľa nemeckého filozofa Johana Herdera iba slovania majú predpoklady uskutočniť humanitu- šíriť ľudskosť( nikdy nevideli vojnu, boli pohostinný, neboli násilný národ) Takto sa zrodila myšlienka slovanskej vzájomnosti, ktorá posilňovala záujem Slovanov o štúdium slovanských jazykov a o štúdium literatúry a dejín. Slovanské národy sa mali spojiť za účelom kultúrnej spolupráce. Rusko mal byť vodcovský národ a to hneď z niekoľkých dôvodov: Bol to najväčší slovanský národ , ako jediný porazil Napoleona, boli samostatní. Ján Kollár Jeden z hlavných predstaviteľov myšlienky slovanskej vzájomnosti. Nebol zástancom bernolákovčiny ani štúrovčiny. Študoval v Kremnici, BB, BA a Jene. Rozhodujúci vplyv na formovanie jeho básnickej osobnosti mal pobyt v Jene. Tu zo strany nemcekej mládeže vrcholili snahy o zjednotenie všetkých nemeckých krajín. Aj on pocítil potrebu zriadiť niečo podobné u nás , čo by viedlo k spojeniu slovanských národov. Jena poznačila aj jeho citový život . Zaľúbil sa tu do Frederiky Schmidtovej ( Mína) Matka jej však bránila vo vydaji. Po smrti jej matky sa s ňou oženil. Jeho najznámejším dielom je Slávy dcéra, ktorá má tieto časti: Prědzpěv, Sála, Labe-Rén- Vltava, Dunaj, Léthe ,Acheron Prědzpěv- Je napísaný časomierou. Prostredníctvom lyrického hrdinu smúti nad osudom Slovanov. Neostáva však iba pri žalostnom obraze prítomnosti, ale vyslovuje vieru v radostnú, šťastnejšiu budúcnosť. 1. spev- Sála- Autor h+adá odpoveď na mučivú otázku či sa venovať láske k Míne alebo národu. Rozhodol sa rozdeliť svoje srdce napoly Míne a vlasti. 2. spev- Labe – Rén- Vltava- Hovorí o sklamaní v láske. Čím je bližšie k domovine tým viac zvýrazňuje vlastenecké idey s ktorými sa stretol v Jene. Zároveň volá po vlastenectve aj doma. Vlastenectvo sa prejavuje v snahe ľuďí pomáhať domovine. 3. spev –Dunaj- Autor prichádza do kraja medzi Tatrami a Tokajom, kde prežíval šťastné detstvo a zároveň ho bolí myšlienka slovanskej nejednotnosti. 4. spev- Léthe- Léthe je rieka zabudnutia podľa gréckej mytológie a predstavuje slovanské nebo. Všetci v tomto nebi sú tí , čo prajú slovanstvu, historické osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj. 5. spev- Acheron- Rieka vzlykov, nárekov. Sú tu všetci neprajníci Slovanstva časomierny veršový systém- v slovenskej literatúre sa používa ojedinele. V klasicizme ju používali Kollár a Hollý. Pri vyslovovaní časomieri veršou má každá slabika svoju dĺžku. Slabično prízvučný veršový systém- Striedanie prízvučných a neprízvučných slabík. Pavel Jozef Šafárik Študoval v Jene, kde si uvedomil potrebu poznať slovanskú minulosť a ľudovú slovesnosť, ktorá vplývala na rozvoj literatúry. Dejiny slovanskej reči a literatúry- Je to učebnica o jazykoch a literatúrach slovanských národov. Slovanské starožitnosti- spracoval v nich dejiny slovanov. Tvrdí že slovania sú rovnako starý národ ako napríklad Germáni. Bol proti bernolákovčine. Ján Hollý Písal v bernolákovčine. Eposy: Svätopluk, Cyrilometodiáda, Sláv Svätopluk- Prvý slovenský epos, v ktorom podal ideu rovnoprávnosti Slovákov s ostatnými národmi . 1. spev- Hollý vyzýva Umku aby mu pomohla pri písaní eposu . nemci zajali veľkomoravské knieža Rastislava a oslepili ho . Spolu s ním zajali aj Svätopluka, ktorý v žalári prosí o pomoc Boha . Podarí sa mu vyslobodiť a za ženu dostane Karolmanovu dcéru. Na strane Nemcov má Svätopluk viesť časť nemeckého vojska proti vlastným. 2. spev- Na hrade devín je zvolený snem – rada starších kde Moravania rozhodujú o svojej budúcnosti . Vystupuje tu Zemežízeň, ktorý hovorí, že každý národ má právo na slobodu. Obracia sa na Svätopluka a viní ho zo zrady na Slovanoch. 3. spev- Svätopluk rozpráva báj o pôvode Slovanov a spôsobe ich života. V tomto epose Hollý využíva aj nadprirodzené bytosti- Černobog . Ján Chalupka Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe neostali – Satirická veselohra, fraška ktorá zobrazuje dva svety, ktoré stoja v protikladoch : zanikajúci feudalizmus a národne uvedomelú inteligenciu. Predstaviteľom feudalizmu je zeman a cirkevný inšpektor pán z chudobíc. Predstaviteľom malomestskej buržoázie je čižmársky majster Tesnošil a predstaviteľom mladej pokrokovej generácie je učiteľ Sloboda. 1. dejstvo- V malom zadubenom mestečku Kocúrkovo zasadá snem , na ktorom sa rozhoduje o novomučiteľovi v meste, navrhnutý sú dvaja kandidáti: Martin Vojtech, končiaci štúdium a neznámy učiteľ z Turca Sloboda. Zvolený je neznámy učiteľ. Všetky mamičky v Kocúrkove rozhadzujú svoje siete, aby pre svoje dcéry ulovili pána učiteľa. Rovnako koná i pani Tesnošilová , ktorá sedí na dvoch stoličkách, pretože sa zalieča susede ktorej syn je prvý kandidát, na druhej strane má záujem o pána učiteľa Slobodu. Vyjadruje sa , že jej Anička najkrajšie dievča musí ísť aspoň za farára alebo dôstojníka , potom chce aby jej dcéra bola pani rechtorka. Pán Tesnošil je veľký chválenkár , ktorý pripravuje novému učiteľovi privítanie vo svojom dome. 2. dejstvo- Tu oživil Chalupka Jánošíkovskú tematiku . Študenti sa vracajú domov a spolu s nimi aj pán učiteľ , správajú sa priateľsky, podelia sa o jedlo. Učiteľ recituje Slávy dcéru a prepadnú ich zbojníci. Tí však vedia, že ide o chudobných študentov a tak v duchu Jánošíka , ktorý bohatým bral a chudobným dával prispel študentom jedlom i pitím. 3. dejstvo- Krajčír Tesnošil chce zalichotiť učiteľovi maďarčinou. Pán z Chudobích ktorý je polovzdelancom , má medzery vo vzdelaní no napriek tomu sa navyšuje ad kňaza a učiteľa, je v meste cirkevným a školským inšpektorom. Svoju reč oživuje zvyškami maďarčiny a jeho prvoradou požiadavkou na učiteľa je , aby pomáhal pomaďarčovať Kocúrkovo, hoci ten po maďarsky nevie. Učiteľ si za manželku zvolil Ľudmilu, vzdelanú a národne uvedomelú. Kocúrkovčania sa tvária, že sú vzdelaní,svetaskúsení, ale sú to odrodilci, ktorí zaspievajú materinskú reč, správajú sa falošne a chcú sa ukazovať,len aby v hanbe neostali. Na ich mravný a hospodársky úpadok ukazuje hŕba hnoja pred dverami kde chýba tabuľa na okne . Ján Chalupka vytvoril prvý typ učiteľa národovca- vzdelaný, tolerantný, slušný. Kvalitne sú prepracované smiešne figúrky. KOCÚROVO- všetko naopak, čo sa prieči zdravému rozumu , kde hlúpi rozhodujú múdrym.