Vypracovala: Božena Horváthová

 
 
Veličina energia charakterizuje istý stav sústavy (stavová veličina).
Energia sa mení pri interakcii sústavy s okolím a pri dejoch vnútri sústavy.
Energia je to schopnosť konať prácu.
 
 
Zo skúsenosti vieme, že prácu treba vykonať aj keď chceme uviesť teleso do pohybu alebo jeho pohyb zrýchliť či spomaliť.
 
Ak na hmotný bod s hmotnosťou m pôsobí sila F, hmotný bod sa pohybuje priamočiaro rovnomerne zrýchlene. Za čas t prejde dráhu s = \frac{1}{2} a t^{2}  a bude mať rýchlosť v = a t. Sila, ktorá pôsobí na hmotný bod po dráhe s, vykoná prácu W, pre ktorú platí:
 

W = E_{K} = F_{S} = m a \frac{1}{2} a t^{2} = \frac{1}{2} m \left(a t \right)^{2} = \frac{1}{2} m v^{2}
 
 
Z nášho myšlienkového experimentu vyplýva:
 
Kinetickú energiu telesa sme odvodili ako veličinu, ktorá závisí od hmotnosti a rýchlosti pohybujúceho sa telesa.
 
Práca, ktorú vykoná sila pôsobiaca na pohybujúce sa teleso tak, aby sa nemenila jeho potenciálna energia, sa rovná zmene kinetickej energie telesa:
 
W = Ek2Ek1.
 
Ak sa práca W rovná zmene kinetickej energie, potom kinetickú energiu budeme merať rovnakými jednotkami ako prácu. Jednotkou kinetickej energie je joule (J).
 
Kinetickú energiu vypočítame: E_{k} = \frac{1}{2} m v^{2}
 
Príklad: č.1
Auto s  hmotnosťou 1150 kg zväčšilo svoju rýchlosť z 20 km.h-1 na 72 km.h-1. O koľko sa zväčšila jeho kinetická energia?
 
m = 1150 kg, v 1 = 20 km.h-1= 5,6  m.s-1, v2 = 72 km.h-1= 20 m.s-1