-Red-


Pozorovanie pohybu guľôčky na naklonenej a vodorovnej rovine

 


Zdroj: http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/cvicenia/pc1-3.html


Pomocou pohybu guľôčky na naklonenej a vodorovnej rovine nájdite návod na meranie rýchlosti rovnomerného pohybu.

Navádzajúce úlohy:

 1. Uvažujte, kedy sa guľôčka pohybuje rovnomerne a kedy zrýchlene (zanedbajte trenie a odpor prostredia). Opíšte tieto pohyby.

 2. Ako získa guľôčka rýchlosť na pohyb po vodorovnej rovine?

 3. Napíšete vzťah pre výpočet rýchlosti rovnomerného pohybu.

 4. Ktoré veličiny budete merať a ako? Preveďte jedno meranie.

 5. Ako spracujete výsledky merania pri 5 krát opakovanom meraní? V ako tvare bude zapísaný výsledok?

 6. Znázornite graf s(t) rovnomerného pohybu guľôčky.


Riešte úlohy:

1) Čítanie z grafu

 

a) Za aký čas získa teleso rýchlosť 15 km/h?

b) Akú rýchlosť má teleso v 110 s pohybu?

c) Opíšte pohyb telesa.

d) Vyjadrite vzťah medzi rýchlosťou a časom, dráhou a časom, zrýchlením a časom pohybu telesa v jednotlivých úsekoch rovnicou.

e) Aká konkrétna situácia by takto mohla byť zobrazená grafom?


Zdroj: Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Ľubica Morková


2) Príklad: Voľne padajúce teleso dopadlo na Zem za 4 s. Z akej výšky padalo a akú rýchlosť malo pri dopade?


Očakávané odpovede:

Pozorovanie pohybu guľôčky na naklonenej a vodorovnej rovine

 

 1. Po naklonenej rovine sa guľôčka pohybuje rovnomerne zrýchleným priamočiarym pohybom a po vodorovne rovine rovnomerným priamočiarym pohybom.

Pri zrýchlenom pohybe guľôčka zrýchľuje, prejde za rovnaký čas stále väčšiu dráhu.

Pri rovnomernom pohybe guľôčka ide stálou rýchlosťou. Guľôčka prejde za rovnaký čas stále rovnakú dráhu.

 1. Guľôčka získa rýchlosť pri pohybe dolu na naklonenej rovine.

 2. v = s/t

 3. Na vodorovnej rovine si vyznačíme dráhu s známej dĺžky (napr. 100 mm) a zmeriame čas t, za ktorý bola prejdená pri rovnomernom pohybe guľôčky po vodorovnej rovine. Použijeme dĺžkové meradlo na meranie dĺžky v mm a stopky na meranie času v sekundách.

 4. Pre každé meranie vypočítame rýchlosť vk. Z piatich vypočítaných hodnôt rýchlosti určíme aritmetický priemer . Pre každé meranie určíme chybu merania ∆vk = - vk. Z chýb merania vypočítame priemernú chybu ∆v.

 

Výsledok zapíšeme v tvare v = ( ± ∆v)

 

6)