Kazachstan

 

Rozloha: 2 717 300 km²

Počet obyvateľov: 15, 431 mil.

Hustota zaľudnenia: 5,7 obyv./ km²

Hlavné mesto: Astana, 600 200 obyv.

Štátne zriadenie: republika

Úradný jazyk: kazaština

Najvyšší bod: Chan- Tengri, 6 995 m

Prírodné zdroje: ropa, zemný plyn, uhlie, železná ruda

Rasové a národnostné zloženie( %): Kazaši 53,4, Rusi 30, Ukrajinci 3,7, Uzbeci 2,5

Priemerná dĺžka života: muži 61 rokov, ženy 72 rokov

Mena: tenge

Nezamestnanosť: 6,9 %

HDP na 1 obyvateľa: 12 000 USD

 

Kazachstan je najrozľahlejšia stredoázijská krajina. Rozľahlé územie ponúka obrovský prírodný potenciál- poľnohospodársku pôdu, vodné zdroje aj nerastné zdroje. Poľnohospodárska pôda je rozložená nerovnomerne. Hlavná obilnica sa nachádza v

severnej časti krajiny, kde žijú prevažne etnickí Rusi. Okrem obilia sa pestujú zemiaky, cukrová repa, zelenia, ovocie, krmoviny.  Pôvodná kazašská kultúra je pastierska. V strednej a južnej časti je málo úrodnej pôdy., prevažujú lúky a pasienky Rozšírený je chov oviec a kôz, vo vlhších oblastiach s kvalitnejšími pastvinami aj chov hovädzieho dobytka. Priemysel sa rozvinul na báze významného nerastného bohatstva. Kazachstan má rozsiahlu paletu rudných a energetických surovín. Železná ruda sa ťaží v oblasti Karagandy a Kustanaja. Rudy farebných kovov- medi, olova, zinku a kobaltu, niklu sa ťažia vo viacerých lokalitách pohoria Altaj a Alatau. Kazachstan patrí medzi producentov zlata a striebra. Krajina má dôležité zdroje uhlia, ropy a plynu. Železná ruda spolu s uhlím tvoria základ  rozvoja rozsiahlej hutníckej výroby. Ropa plyn sa ťažia hlavne v oblasti Tenzigu.  Vďaka rýchlemu ekonomickému rastu sa darí aj obchodu, službám. Zlepšuje sa dopravná infraštruktúra, pričom v nákladovej doprave má stále prioritu železničná doprava, ktorá kompenzuje vnútrozemskú polohu a chýbajúce námorné prístavy. Najväčšie mestá sú prepojené kvalitnými cestami. Z Astany sa stalo moderné obchodné centrum so sídlom veľkých spoločností.