Prírodná rezervácia

 

 

Prírodná rezervácia  je menšia lokalita, s veľkosťou zväčša do 1 000 hektárov. Je to územie, na ktorom sa nachádzajú pôvodné alebo ľudskou činnosťou veľmi málo pozmenené ekosystémy európskeho alebo národného významu.

Prírodná rezervácia, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže byť vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu.


Medzi prírodné rezervácie patrí napríklad:

 

 

 • Kamenné more,

 • Šomoška,

 • Badinský prales.


 

Medzi národné prírodné rezervácie patrí napríklad:

 

 

 • Belianske Tatry,

 • Devínska kobyla,

 • Národná prírodná rezervácia Morské oko.

 

Zdroj:http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=morsk%C3%A9+oko

Národná prírodná rezervácia Morské oko


 


 

Prírodná pamiatka

 

Prírodná pamiatka  je územie obvykle s menšou rozlohou – do 50 hektárov, ktoré slúži na ochranu určitých prírodných objektov regionálneho až národného významu. Patria sem bodové, maloplošné ekosystémy, zložky, či prvky vedeckého, kultúrneho, ekologického, estetického alebo krajinotvorného významu. Patria sem napríklad vzácne skalné útvary, pramene, jazerá, jaskyne, vodopády a podobne.

 

Prírodná pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže byť vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku.

 

Medzi prírodné pamiatky patrí napríklad:

 

 

 • Demänovská jaskyňa,

 • Šútovský vodopád,

 • Janošíkova skala,

 • Ochtinská aragonitová jaskyňa,

 • Herliansky gejzír.

 

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A4novsk%C3%A1_jeskyn%C4%9B_svobody

Demänovská jaskyňa


 

  Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Herliansky_gejz%C3%ADr

Herliansky gejzír


 
Použitá literatúra:
Hantabálová, I. a kol.: Prírodopis pre 9. ročník základných škôl. EXPOL pedagogika, spol. s r.o., Bratislava, 2005. s. 101 - 102.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vihorlat_Mountains

http://commons.wikimedia.org/wiki/Trollius_europaeus

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arcyptera_fusca

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=morsk%C3%A9+oko

http://sk.wikipedia.org/wiki/Herliansky_gejz%C3%ADr

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A4novsk%C3%A1_jeskyn%C4%9B_svobody