Z dôvodu zachovania rozmanitosti podmienok a jednotlivých foriem života bolo potrebné na Slovensku vytvoriť zákon o ochrane prírody a krajiny. Ochranu prírody a krajiny zabezpečuje Zákon NR SR o ochrane prírody a krajiny. Na Slovensku sú vyhlásené niektoré územia za chránené.

 

 

Chránené územia sú rozdelené do jednotlivých kategórií:

 

 

 • národný park,

 • chránená krajinná oblasť,

 • chránený areál,

 • prírodná rezervácia,

 • prírodná pamiatka.


 

 

Národný park

 

Národné parky sú najvýznamnejším prírodným dedičstvom. Národný park je pomerne veľké územie, v ktorom sa nachádzajú:

 

 

 • ekosystémy nezmenené ľudskými zásahmi,

 • jedinečné a prirodzené krajinné štruktúry.

 

 

Medzi slovenské národné parky patrí:

 

 

 1. Tatranský národný park,

 2. Pieninský národný park,

 3. Národný park Nízke Tatry,

 4. Národný park Malá Fatra,

 5. Národný park Slovenský raj,

 6. Národný park Muránska planina,

 7. Národný park Poloniny,

 8. Národný park Veľká Fatra,

 9. Národný park Slovenský kras.


 

 

Chránená krajinná oblasť

 

Chránená krajinná oblasť  je na Slovensku rozsiahlejšie územie, zvyčajne nad 1 000 hektárov. Na území chránenej krajinnej oblasti sú rozptýlené ekosystémy, ktoré sú dôležité pre zachovanie biodiverzity – biologickej rozmanitosti a ekologickej stability.

 

Medzi chránené krajinné oblasti na Slovensku patrí napríklad:

 

 

 • Chránená oblasť Štiavnické vrchy,

 • Chránená oblasť Biele Karpaty,

 • Chránená oblasť Poľana,

 • Chránená oblasť Ponitrie,

 • Chránená oblasť Vihorlat.

 

Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Vihorlat_Mountains

Chránená krajinná oblasť Vihorlat


 


 

Chránený areál

 

Chránený areál je menšia lokalita, s rozlohou zvyčajne do 1 000 hektárov. V chránenom areály sa nachádzajú vzácne biotopy európskeho, miestneho alebo regionálneho významu. Zachovanie či udržanie dobrého stavu biotopov záleží od obhospodarovania človekom.

 

Medzi chránené areály na Slovensku patrí napríklad:

 

 

 • Chránený areál Horná Chrapková – biotop s vyskytujúcim sa ohrozeným druhom žltohlava európskeho,

 • Chránený areál Hrochotská Bukovina– biotop s výskytom vzácneho druhu Arcyptera fusca.

 

Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Trollius_europaeus

Žltohlav európsky – ohrozený druh


 

Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arcyptera_fusca

Arcyptera fusca – vzácny a ohrozený druh