Čítanie s porozumením

 

Najprv skohttp://www.zdravie.sk/images/library_original/Kategorie/prva_pomoc24.jpgntrolujeme základné funkcie – dýchanie a akciu srdca.

·         Dýchanie môžeme overiť priložením zrkadielka k ústam a nosu postihnutého, ktoré sa v prípade prítomnosti dýchania zahmlí. Inak môžeme priložiť k nosu postihnutého ucho tak, aby sme zároveň videli aj jeho hrudník - dych budeme cítiť jednak na uchu a jednak môžeme pozorovať dvíhanie hrudného koša.

·         Pri zástave činnosti srdca vykonávame nepriamu masáž srdca. Postihnutého uložíme na rovnú a pevnú podložku. Hrudníka sa dotýkame iba spodnou časťou dlane jednej ruky. Dlaň a prsty ruky musia byť zdvihnuté aby sa nedotýkali hrudníka. Druhá ruka sa opiera o prvú. Stlačenie hrudníka musí byť prudké a krátke (zatlačiť a hneď uvoľniť). Hĺbka stlačenia je u dospelých spravidla 3 - 5 cm. Počas stláčania hrudníka musia byť obe ruky vystreté a človek, ktorý masáž vykonáva musí kľačať nad postihnutým, aby boli stlačenia dostatočne silné. Pri správnej nepriamej masáži srdca sa môže stať že sa rebrá zlomia. Tomuto faktu treba prispôsobiť silu tlaku (tlačiť o niečo slabšie, lebo hrudník už má menšiu pevnosť najmä u starších ľudí).

·         Oživovanie začína úvodnými 2 vdychmi. Jednou rukou mu pridŕžame hlavu zaklonenú, aby sme spriechodnili dýchacie cesty a prstami mu upcháme nos. Druhou rukou pridržíme bradu, aby ostali ústa otvorené a vydýchneme do jeho úst. Pri vydychovaní pozorujeme, či sa postihnutému dvíha hrudník. Ako náhle hrudník postihnutého klesne, opakujeme vdýchnutie. Pokračujeme nepriamou masážou (viď vyššie) až pokiaľ sa vedomie neobnoví, resp. do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci.

 

Ak oživovanie poskytujú dvaja:

Pomer nepriamej masáže srdca a umelého dýchania z pľúc do pľúc je nasledovný: 15 stlačení hrudnej kosti na 2 umelé vdychy (pomer stlačenia hrudníka a počet umelých vdychov je 15:2).

Ak oživovane poskytuje jedna osoba:

Pomer nepriamej masáže srdca a umelého dýchania z pľúc do pľúc je 30:2.

 

Oživovanie u detí:

Zakloníme hlavu a nadvihneme sánku, ak dieťa nedýcha aplikujeme 5 úvodných vdychov (pri probléme s vdychom kontrola ústnej dutiny, prípadne jej vyčistenie, event. odstránenie predmetov), pokračujeme nepriamou masážou srdca ako u dospelého (viď vyššie). U dojčiat stláčame hrudník 2 prstami (použijeme tlak 2 palcami s obchytením hrudníka), u detí jednou alebo 2 dlaňami.

Pomer kompresií hrudníka a vdychov u detí je 30 : 2 – bez ohľadu na počet záchrancov a platí aj pre zdravotníka, ktorý je sám.

(Zdroj textu:/www.zdravie.sk/)

 

 

1.      Podľa prečítaného textu rozhodnite či sú nasledujúce tvrdenia pravdivé (P) alebo nepravdivé (N)

1. Dýchanie môžeme overiť priložením zrkadielka k ústam a nosu.             ...........

2. Pri zástave činnosti srdca vykonávame priamu masáž srdca.                               ...........

3. Hĺbka stlačenia hrudníka pri nepriamej masáži srdca spravidla 3 - 5 cm .           ............

4. Pri nepriamej masáži musia byť počas stáčania hrudníka obe ruky vystreté.       ............

5. Pri správnej nepriamej masáži srdca sa môže stať, že sa rebrá zlomia.                 ............

6. Oživovanie začíname štyrmi úvodnými vdychmi.                                               ............

7. Pri vydychovaní pozorujeme, či sa hrudník postihnutému dvíha.                       ............

8. Ako náhle hrudník postihnutého klesne, pokračujeme nepriamou masážou.       ............

9. Ak oživovanie poskytujú dvaja: pomer stlačenia hrudníka a počet umelých

 vdychov je 15:4                                                                                                       ..............

10. Ak oživovane poskytuje jedna osoba: pomer stlačenia hrudníka a počet

umelých vdychov je 30:4                                                                                         ..............

11. U dojčiat stláčame hrudník 2, u detí 2 dlaňami.                                                ..............

12. Pomer kompresií hrudníka a vdychov u detí je 30 : 2 – bez ohľadu na počet

záchrancov a platí aj pre zdravotníka, ktorý je sám.                                                ..............

 

2.      Odpovedzte na nasledujúce otázky:

1.      Akým spôsobom môžeme overiť či postihnutý dýcha?

2.      Ako postupujeme pri masáži srdca?

3.      Ako začíname oživovanie?

4.      Aký je pomer masáže srdca a umelého dýchania, ak oživovanie poskytujú dvaja?

5.      Aký je pomer masáže srdca a umelého dýchania, ak oživovanie poskytuje jeden?

6.      Aký je pomer masáže srdca a umelého dýchania, ak oživovanie poskytujeme dojčaťu?

 

ODPOVEDE:

1.      Podľa prečítaného textu rozhodnite či sú nasledujúce tvrdenia pravdivé (P) alebo nepravdivé (N)

1. P

2. N

3. P

4. P

5. P

6. N

7. P

8. N

9. N

10. N

11. N

12. P

 Zopakujte si:
1. Priložením zrkadielka alebo ucha k ústam či nosu postihnutého.
2. Postihnutého uložíme na rovnú a pevnú podložku. Dlaň a prsty ruky sú zdvihnuté, nedotýkajú sa hrudníka. Jedna ruka sa opiera o druhú. Stlačenie hrudníka je prudké a krátke. Hĺbka stlačenia je spravidla 3 - 5 cm. Počas stláčania hrudníka musia byť obe ruky vystreté a človek, ktorý masáž vykonáva kľačí nad postihnutým.
3. 2 vdychmi
4. 15:2
5. 30:2
6. 30:2


Použitá literatúra:
GAJDOŠOVÁ Dagmar. Kardiopulmonálna resuscitácia (srdcovo-pľúcne oživovanie) [online] Publikované 24.11.2011.[citované 07.03.2016]. Dostupné z .
Uhereková, M. – Trévaiová, I. – Matľáková, A. a spol.: Biológia pre 7.ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemčorným štúdiom. 1.vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. 2011. ISBN 978-80-8091-221-5


Zdroje obrazkov:
http://www.zdravie.sk/images/library_original/Kategorie/prva_pomoc24.jpg