Vypracovala: Mgr. Viera Hlavinová

 

 

Jozef Cíger – Hronský sa narodil vo Zvolene. Vyštudoval za učiteľa v Leviciach. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ. Zúčastnil sa bojov na talianskom fronte počas prvej svetovej vojny. Neskôr pôsobil ako tajomník a od roku 1940 ako správca Matice slovenskej. V roku 1945 emigroval do Rakúska, potom do Talianska a nakoniec sa usadil v Argentíne, kde aj v roku 1960 zomrel. Jeho telesné pozostatky boli prenesené v roku 1993 na Národný cintorín v Martine.

Po časopiseckých začiatkoch v prvých zbierkach noviel a poviedok U nás, Domov, Medové srdce tematicky sa orientoval na dedinu, ale i na problémy inteligencie. V týchto prózach bol typickým kukučínovcom.

Opisného realizmu sa vzdal v prospech expresionizmu. V Podpolianskych rozprávkach zachytil sociálne a psychologické črty dávneho zbojníctva, spätosť človeka s prírodou, ale aj zážitky z prvej svetovej vojny.

Podstatná časť zbierky noviel Tomčíkovci má pôvod v zážitkoch z detstva a mladosti. Na konci novely Tomčíkovci Hronský poznamenal: „ Tomčík, vyučený mlynár, čo robieval všelijaké stoly, bol môj otec. A ja som jeho syn.“ Príbehy boli písané v duchu Tajovského realizmu.

Zbierka noviel Sedem sŕdc je komponovaná ako cyklická skladba o osudoch siedmich žien z rozličného prostredia.

Základné črty slovenskej naturizovanej prózy reprezentujú romány zo života slovenskej dediny Chlieb, Jozef Mak, v ktorých zobrazil zložité osudy hlavných postáv a symbiózu človeka s prírodou.

 

Sociálno – psychologický román Jozef Mak je o obyčajnom človeku z prostredia dediny: „Nie je pravda, že najtvrdší je kameň, najmocnejšia je oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný človek.“ Rozprávač príbehu je vševediaci. Fatálnosť v živote Jozefa Maka je symbolicky naznačená už jeho narodením – narodil sa ako nemanželské dieťa vdove Makovej. Zamiloval sa do Maruše, postavil dom, ale musel ísť na vojnu. Po návrate zistil, že matka zomrela, Maruša sa vydala za jeho brata Jana a bývajú v jeho dome. Ožení sa s Julou. Maruša začala piť, rozhodla sa zviesť Jozefa. Jula sa to dozvedela a začala sa Jozefovi odsudzovať. Opitá Maruša sa utopila pri praní bielizne. Jula porodila druhé dieťa. Zmierila sa s Jožom, ale jej srdce nevydržalo a zomrela.

Jozef Mak s úlohou vydedenca sa zžíva už od narodenia. Nepredpokladá a nepripúšťa v živote žiadne zmeny. Jeho život tvorí celý rad tragédií. Prijíma rany osudu ako zásahy božej prozreteľnosti.

Jedinou postavou, ktorá bojuje proti osudu, je Maruša. Uvedomuje si, čo všetko stratila a ťažko sa s tým vyrovnáva. Koná pudovo a nekontrolovateľne.

 

Svoje osobné skúsenosti vojaka v čase prvej svetovej vojny zobrazil v románe Pisár Gráč.

K problematike dediny a zeme sa vrátil v románe Na Bukvovom dvore.

 

V emigrácii napísal dva romány. Príbeh z okolia Bojnického zámku, v ktorom zvýraznil nadčasové ľudské problémy, podal v románe Andreas Búr Majster.

 

V poslednom „povstaleckom“ románe Svet na Trasovisku nám približuje udalosti a ľudí z krupinského prostredia vo vojnových a povstaleckých časoch. Podľa Hronského v Slovenskom národnom povstaní išlo o bratovražednú vojnu, ktorá odporovala jeho národnému cíteniu a filozofii. Povstanie odmietol.

 

Hronský je reprezentantom literatúry pre deti a mládež, ktorej sa venoval v časopise Slniečko ako jeho redaktor.

Historické témy zobrazil v dielach Kremnické povesti, Sokoliar Tomáš a iné.

Ľudové motívy ho inšpirovali k tvorba rozprávokSmelý Zajko, Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka, atď.

 

Jozef Cíger – Hronský je predstaviteľom sociálno – psychologického realizmu, ktorého základnými znakmi sú:

 

  • sociálna tematika

  • expresionizmus

  • témy z dedinského prostredia

  • psychologická sonda do vedomia

  • snaha prekonať a pochopiť zlo.

 

 

Kontrolné úlohy:

  1. Definujte pojem sociálno-psychologický realizmus.

  2. Načrtnite portrét J. C. Hronského.

  3. Vymenujte najznámejšie prozaické diela J. C. Hronského.

  4. Vysvetlite, v čom spočíva fatálnosť v živote Jozefa Maka.

  5. V ktorom diele autor odmieta Povstanie?

 

 

Použitá literatúra:

Maťovčík, A. a kol. : Reprezentačný biografický lexikón Slovenska.

Martin : Matica slovenská, 1999; s. 125 – 126. ISBN 80 – 7090 – 537 – 9.

Mihálik, I. – Vitézová, E. : Literárne listy pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl. Košice : ARS LITERA, 2005; s. 60-63. ISBN 80 – 88894 – 03 – 4.

Zmaturuj z literatúry 2. Bratislava : Didaktis, 2004; s. 115. ISBN 80 – 89160 – 17 – 4.